SE­KUN­DER Re­ge­rings­par­ti split­tes op

BT - - NYHEDER -

GRÆKEN­LAND

Min­dre end et år eft er, at græker­ne valg­te ny re­ge­ring, skal væl­ger­ne i det gælds­pla­ge­de land til stem­m­eur­ner­ne igen, og den­ne gang bli­ver det an­gi­ve­ligt med et nyt par­ti på li­sten.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters er en del af ven­stre­fl øj­en i det ven­stre­o­ri­en­te­re­de re­ge­rings­par­ti Sy­riza brudt ud og har dan­net par­ti­et Fol­ke­lig En­hed med tid­li­ge­re ener­gi­mi­ni­ster Pa­nagi­o­tis La­fa­za­nis i spid­sen. Men iføl­ge Tom T. Kri­sten­sen, der er ek­stern lek­tor i græken­lands­stu­di­er ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, går det nye par­ti en svær frem­tid i mø­de.

» I en valg­si­tu­a­tion skal de ik­ke reg­ne med at få så man­ge stem­mer, for der er i for­vej­en et par­ti til ven­stre for Sy­riza, så ma­nøv­re­rum­met her er ik­ke sær­lig stort, « si­ger han.

Si­tu­a­tio­nen i græsk po­li­tik kan vir­ke ka­o­tisk. Eft er en kort og tur­bu­lent re­ge­rings­pe­ri­o­de, hvor pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras har kæm­pet med kre­di­to­rer, EU og splid i sit par­ti, tog han tors­dag kon­se­kven­sen, trå­d­te tilbage og ud­skrev valg.

Iføl­ge Tom T. Kri­sten­sen står Ale­xis Tsi­pras og Sy­riza i en si­tu­a­tion, hvor de må ha­ve nog­le kla­re fo­kus­punk­ter, hvis de skal gen­vin­de mag­ten.

For­hand­ler vi­de­re

For det før­ste skal de ar­bej­de for at få val­get afh oldt så hur­tigt som mu­ligt.

» Li­ge nu har de alt an­det li­ge en re­la­tivt god op­bak­ning i be­folk­nin­gen, « for­kla­rer den dan­ske lek­tor.

Ud­mel­din­gen fra Ale­xis Tsi­pras kom­mer eft er, at det er lyk­ke­des at sik­re en ny red­nings­pak­ke på 86 mil­li­ar­der eu­ro. Der­for skal Ale­xis Tsi­pras og­så ar­bej­de på at få en gælds­nedskriv­ning, for ek­sem­pel i form af en fast­frys­ning af ren­ten.

» Hvis han kan få det i lø­bet af sep­tem­ber el­ler ok­to­ber, kan han bru­ge det til at si­ge ’ okay, jeg måt­te slu­ge nog­le ka­me­ler, men vi har få­et en sejr’, « si­ger Tom T. Kri­sten­sen.

» Det vil væ­re vold­somt po­pu­lært hos be­folk­nin­gen, for det un­der­stre­ger hans ev­ne til at sæt­te sig op mod tro­j­ka­en ( Den In­ter­na­tio­na­le Va­luta­fond ( IMF), Den Eu­ro­pæ­i­ske Cen­tral­bank ( ECB) og EU- Kom­mis­sio­nen, red.) i mod­sæt­ning til de tid­li­ge­re re­ge­rin­ger, som så at si­ge ba­re fulg­te eft er og skrev un­der, « si­ger han.

Det er end­nu uklart, hvor­når val­get skal afh ol­des. Den græ­ske grund­lov by­der, at val­get skal afh ol­des se­ne­st en må­ned eft er, det er ud­skre­vet.

BNB

Ven­stre­fløj­en i re­ge­rings­par­ti­et Sy­riza er brudt ud og har dan­net et nyt par­ti, så pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras skal i valg­kamp med et par­ti, der skal trim­mes, sam­ti­dig med at han for­hand­ler med lan­dets kre­di­to­rer. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.