Tå­re­gas mod fl ygt­nin­ge

BT - - NYHEDER - BNB

Ved Ma­kedo­ni­ens syd­li­ge græn­se for­sø­ger tu­sind­vis af fl ygt­nin­ge at kom­me ind i lan­det fra Græken­land. Men de bli­ver mødt af po­li­ti, som bru­ger pig­t­råd, tå­re­gas og chok­gra­na­ter for at hol­de dem ude.

Tors­dag er­klæ­re­de Ma­kedo­ni­en und­ta­gel­ses­til­stand i lan­dets syd­li­ge og nord­li­ge græn­se­re­gio­ner i et for­søg på at hånd­te­re den mas­si­ve fl ygt­nin­ge­strøm til lan­det.

På det se­ne­ste har in­ter­na­tio­na­le me­di­er rap­por­te­ret om ka­o­ti­ske si­tu­a­tio­ner ved den syd­li­ge græn­se­by Gev­ge­li­ja, hvor tu­sind­vis af fl ygt­nin­ge, der er kom­met via Græken­land, for­sø­ger at kom­me med tog vi­de­re mod Eu­ro­pa.

Kan ik­ke sen­de hjælp

Tu­sind­vis af men­ne­sker, ho­ved­sa­ge­lig sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, er stran­det i in­gen­mandslan­det mel­lem Græ- ken­land og Ma­kedo­ni­en, og selv­om bå­de Rø­de Kors, Læ­ger Uden Græn­ser og FNs fl ygt­nin­ge­a­gen­tur, UNHCR, er til ste­de, la­der det iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters ik­ke til, at hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne har ad­gang til in­gen­mandslan­det.

Det bli­ver i skar­pe ven­din­ger kri­ti­se­ret af fl ygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tio­nen In­ter­na­tio­nal Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion ( IOM).

» Der er ta­le om fl ygt­nin­ge, der sø­ger be­skyt­tel­se, og det må de ik­ke bli­ve afh oldt fra, « si­ger IOMs le­den­de talskvin­de, Me­lis­sa Fle­m­ing til Reu­ters.

Fle­re kæm­per sig frem

En ud­sen­ding fra FNs Flygt­nin­ge­a­gen­tur vur­de­rer, at 3.000– 4.000 mænd, kvin­der og børn be­fi nder sig i græn­se­om­rå­det, og at det tal for­ven­tes at sti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.