Kam­pen om væl

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sen ( EL)

CHRI­STI­ANS­BORG

Hvad ske­te der li­ge dér? De sam­me po­li­ti­ke­re, der i ju­ni ud­kæm­pe­de en dra­be­lig valg­kamp, stod i går i Stats­mi­ni­ste­ri­et og ro­ste hin­an­den og især Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Den ra­di­ka­le Mor­ten Øster­gaard tal­te om, at det var en ’ glæ­dens dag’. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ny for­mand Met­te Fre­de­rik­sen lo­ve­de fæl­les kamp, og den nye dreng i klas­sen, Ul­le El­bæk fra Al­ter­na­ti-

Uf­fe El­bæk ( Al­ter­na­ti­vet) vet, var helt over­strøm­men­de i sin ros.

Over en let ar­bejds­frokost hav­de Løk­ke kort for­in­den få­et op­bak­ning til at ud­skri­ve fol­ke­af­stem­ning om eu­ro­pol til tors­dag 3. de­cem­ber. Der­for var stem­nin­gen i top, og man skal man­ge år tilbage i ti­den for at fi nde en til­sva­ren­de fred­fyldt start på den po­li­ti­ske sæ­son.

De fem par­ti­er bag aft alen blev til seks, da Uff e El­bæk blev in­vi­te­ret med i kred­sen, og det var han ret glad for.

» Løk­ke er en dyg­tig og sær­de­les er­fa­ren for­hand­lings­le­der og po­li­ti­ker. Hvis jeg skal ro­se ham, og det har jeg ik­ke no­get pro­blem med, selv om vi er ue­ni­ge, må jeg si­ge, at han har ud­vist stor re­a­lis­me og yd­myg­hed. Det er ud­tryk for po­li­tisk mu­si­ka­li­tet og gi­ver en in­te­r­es-

Pia Ol­sen Dyhr ( SF) sant dy­na­mik i Fol­ke­tin­get, « si­ger han.

Mor­ten Øster­gaard hol­der sig hel­ler ik­ke tilbage med kom­pli­men­ter:

» Jeg vil ger­ne ro­se stats­mi­ni­ste­ren for, at vi nu har sat gang i pro­ces­sen. «

Man­ge kamp­plad­ser

Men for­u­de ven­ter et tæt­pak­ket po­li­tisk pro­gram. Par­ti­er­ne skal for­hand­le dag­pen­ge, po­li­ti­for­lig, kamp­fl y, Irak- mis­sion, fl ygt­nin­ge og fi nans­lov.

BT har talt med en ræk­ke ord­fø­re­re, og hvor man i ju­ni spå­e­de Løk­ke- re­ge­rin­gen en kort le­ve­tid, er hold­nin­gen i dag en helt an­den.

Al­le, fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne til Li­be­ral Al­li­an­ce, for­ven­ter, at re­ge­rin­gen hol­der sig ved mag­ten i mindst et år el­ler to. SF’s for­mand Pia Ol­sen Dyhr tror hel­ler ik­ke, at Løk­kes re­ge

ring kol- lap­ser li­ge med det før­ste. Men hun har et bud på, hvor eft er­å­rets store po­li­ti­ske dra­ma kan lig­ge.

» Jeg tror, at det po­li­ti­ske dra­ma vil ud­spil­le sig om dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen. Vi vil gø­re alt, hvad vi kan, for at få ind­fl ydel­se på den. Fol­ke­af­stem­nin­gen er en van­vit­tig vig­tig sag. Men om den bli­ver dra­ma­tisk, ved jeg ik­ke, « si­ger hun.

Bri­an Mik­kel­sen ( K) er ret sik­ker på, at Løk­ke nok skal kla­re skæ­re­ne.

» Sim­pelt­hen for­di par­ti­er­ne i blå blok har en klar in­ter­es­se i at hol­de ham ved mag­ten, « si­ger han.

Uff e El­bæk me­ner, at der eft er val­get teg­ner sig et nyt møn­ster.

» Vi har ik­ke kun et ven­stre­høj­re dra­ma, men og­så et dra­ma in­den for blok­ke­ne. Se på spæn­din­ger­ne mel­lem Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce. Dér tror jeg dra­ma­et lig­ger, « si­ger han.

Met­te Fre­de­rik­sen ( S)

STÆR­KE­STE KORT: Nu er vi tilbage til ’ En­heds­li­sten clas­sic’. 99 pct. pro­test og én pct. ind­fly­del­se. Jo­han­ne gør sig bedst som vagt­hund. HVAD SKAL HUN PAS­SE PÅ? Ri­si­ko­en er, at in­gen vil le­ge med hen­de. Pa­ra­de­for­sla­ge­ne skal do­se­res med stor for­sig­tig­hed. STÆR­KE­STE KORT: For­sla­get om bor­ger­drev­ne be­slut­nings­for­slag er som­me­rens mest ori­gi­na­le indslag i den po­li­ti­ske de­bat. HVAD SKAL HAN PAS­SE PÅ: El­bæk skal ar­bej­de hårdt på at om­sæt­te si­ne man­da­ter til po­li­ti­ske resultater. El­lers en­der det he­le med at væ­re varm luft. STÆR­KE­STE KORT: Dag­pen­gere­for­men er hen­des store chan­ce for at vi­se, at hun kan sit po­li­ti­ske hånd­værk. HVAD SKAL HUN PAS­SE PÅ? At hun hver­ken bli­ver li­ge­gyl­dig el­ler en dår­lig ko­pi af En­heds­li­sten. STÆR­KE­STE KORT: Hun er ga­ran­ten for, at S kom­mer med i al­le vig­ti­ge af­ta­ler. Løk­ke kan reg­ne med hen­de, hvis An­ders Samu­el­sen el­ler Sø­ren Pa­pe stil­ler sig på tværs. HVAD SKAL HUN PAS­SE PÅ? At DF får for let spil. Løk­ke skal ik­ke ha­ve lov at la­ve det su­re med hen­de og det sjove med DF. Thu­le­sen Da­hl skal un­der an­sva­rets åg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.