Lger­ne er i gang

BT - - NYHEDER - Fo­to: Hen­ning Bagger Fo­tos: Scan­pix

Mor­ten Øster­gaard ( R)

Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K)

An­ders Samu­el­sen ( LA)

Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V)

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF)

STÆR­KE­STE KORT: De Ra­di­ka­le er med i et hav af po­li­ti­ske af­ta­ler og kan igen be­kræf­te på­stan­den om, at jo min­dre par­ti­et er, des stør­re ind­fly­del­se får det. HVAD SKAL HAN PAS­SE PÅ? Han er ale­ne i sko­le­går­den nu og skal ik­ke for­ven­te, at Met­te Fre­de­rik­sen vil ta­ge ham med på slæb. STÆR­KE­STE KORT: Pa­pe har fun­det en vin­der­sag i pro­te­sten mod den sti­gen­de grund­skyld. Den ram­mer væl­ger­seg­men­tet spo­ton. HVAD SKAL HAN PAS­SE PÅ? At han ik­ke for­la­der for­hand­lings­bor­det, in­den kaf­fen er kold. Det har kon­ser­va­ti­ve væl­ge­re in­gen respekt for. STÆR­KE­STE KORT: De vær­dipo­li­ti­ske te­ma­er om me­re per­son­lig fri­hed for den en­kel­te lig­ger godt til par­ti­et. HVAD SKAL HAN PAS­SE PÅ? At Li­be­ral Al­li­an­ce kun bli­ver par­ti­et for vel­ha­ver­ne og dem, der ger­ne vil væ­re det. Stær­ke­ste kort: Skat­te­let­tel­ser til de la­ve­ste ind­kom­ster er hans ene­ste rig­ti­ge vin­der­sag. Her er in­gen ta­be­re, kun vin­de­re. Hvad skal han pas­se på? Han skal bå­de und­gå, at de an­dre par­ti­er i blå blok ry­ger i tot­ter­ne på hin­an­den, og at Ven­stre selv tvin­ges til at sæl­ge ud af egen po­li­tik. STÆR­KE­STE KORT: Som stør­ste EU- kri­ti­ske par­ti får DF med fol­ke­af­stem­nin­gen mu­lig­hed for at træk­ke re­ge­rin­gen i EU- skep­tisk ret­ning. HVAD SKAL HAN PAS­SE PÅ? At han ik­ke bli­ver tvun­get til at ta­ge an­svar for be­spa­rel­ser på vel­fær­den for at hol­de Løk­ke ved mag­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.