IT- BADBOY PÅ JER

Kon­tro­ver­si­el ja­pansk iværk­sæt­ter er stjer­nen i et tv- pro­gram,

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

IS­CE­NE­SAT

Man si­ger, at der gem­mer sig en god hi­sto­rie bag en­hver jer­n­mand. I til­fæl­det Ta­ka­fu­mi Ho­rie hæ­ver den for­tæl­ling sig langt over gen­nem­snit­tet.

Den 42- åri­ge ja­pan­ske for­ret­nings­mand an­kom fre­dag mor­gen til København for at del­ta­ge i søndagens jer­n­mandsløb, KMD Iron­man Co­pen­ha­gen. Ta­ka­fu­mi Ho­rie, der er blandt Ja­pans mest kend­te per­son­lig­he­der, er langt­fra ale­ne.

Med sig har han et syv mand stort pro­duk­tions­hold, der dæk­ker hans even­tyr i Dan­mark for den ja­pan­ske ka­nal TV Asa­hi. Her for­ven­ter man, at cir­ka 10 mil­li­o­ner ja­pa­ne­re ser med, når showet bli­ver sendt til ef­ter­å­ret.

Lær­te crawl for en må­ned si­den

» Det er kun en må­ned si­den, at min træ­ner lær­te mig at svøm­me be­gyn­der- crawl, « si­ger Ta­ka­fu­mi Ho­rie og gri­ner, da BT mø­der ham på et varmt ho­tel­væ­rel­se spæk­ket med ka­me­ra­er og tv- folk i Kø­ben­havns Syd­havn.

» Grun­den til at jeg valg­te iron­man i København er pri­mært den fla­de ru­te. Jeg er ik­ke så vild med bak­ker. Og så selv­føl­ge­lig de go­de re­stau­ran­ter samt rum­pio­ne­rer­ne fra Co­pen­ha­gen Su­bor­bi­tals, for­tæl­ler iværk­sæt­te­ren, der har gen­nem­ført seks tri­at­lon­løb, men al­drig prø­vet kræf­ter med en iron­man.

Rum­fart og tri­at­lon er blot to af Ta­ka­fu­mi Ho­ri­es in­ter­es­ser. Kar­ri­e­ren be­gynd­te i 1995, da han drop­pe­de ud af uni­ver­si­te­tet og blev en af in­ter­net­tets pio­ne­rer ved at ud­vik­le web­s­i­tes. Det ud­vik­le­de sig til en gi­gan­tisk suc­ces i form af mil­li­ard­for­ret­nin­gen ‘ Li­vedoor Co’.

I 2004 kom han i ram­pe­ly­set, da han for­søg­te at kø­be ba­se­bal­l­hol­det Kin­tetsu Buf­fa­lo­es og året ef­ter at over­ta­ge Fuji Te­le­vi­sion, hvil­ket med­før­te en ja­pansk lovæn­dring mod fjendt­li­ge over­ta­gel­ser. Han blev sym­bo­let på en ny ge­ne­ra­tion af iværk­sæt­te­re, der ryste­de øri­gets gam­le gar­de af til­k­nap­pe­de for­ret­nings­folk med Fer­ra­ri­er, ken­dis- livs­stil og af­slap­pe­de T- shir­ts.

I 2011 blev han kendt skyl­dig i bl. a. at ha­ve ført sel­ska­bets in­ve­sto­rer bag ly­set og fængs­let i 21 må­ne­der. Fra sin fængsels­cel­le ud­gav han et di­gi­talt nyheds­brev og kom­mu­ni­ke­re­de med om­ver­de­nen via Twit­ter, hvor han i dag har me­re end 1,3 mio. føl­ge­re.

I dag er det knap halvan­det år si­den, at Ta­ka­fu­mi Ho­rie blev løsladt fra fængs­let.

Da han kom ud, hav­de han tabt sig me­re end 30 ki­lo, men iværk­sæt­te­rens vir­ke­lyst er in­takt.

» Vi har la­vet en iPho­ne- app, der hed­der ‘ Te­riy­aki’, der gu­i­der folk til en god re­stau­rant. For at te­ste den vil jeg be­sø­ge nog­le af re­stau­ran­ter­ne i vir­ke­lig­he­den. Blandt an­det Ge­ra­ni­um og Søl­le­rød Kro, « si­ger Ta­ka­fu­mi Ho­rie, der hjem­me er bed­re kendt som ‘ Ho­ri­e­mon’ på grund af lig­he­den med den po­pu­læ­re teg­ne­films­fi­gur, kat­ten ‘ Dora­e­mon’.

Rum­fart er og­så en del af for­ret­nin­gen, og der­for skal han be­sø­ge de dan­ske rum­fart­sen­tu­si­a­ster Co­pen­ha­gen Su­bor­bi­tals, der ar­bej­der på at sen­de en be­man­det ra­ket ud i rum­met.

» Jeg er her for at del­ta­ge i Iron­man- lø­bet, men mit fir­ma la­ver og­så rum­tek­no­lo­gi i form af de­le til sa­tel­lit­ter, så i sam­me om­gang mø­des jeg med fol­ke­ne fra Co­pen­ha­gen Su­bor­bi­tals, « si­ger han.

Til­lid til ja­pansk ne­op­ren- tek­no­lo­gi

For­in­den er der dog et jer­n­mandsløb, der skal gen­nem­fø­res. Da han stu­de­re­de, kør­te han cy­kel­løb, og han lø­ber dag­ligt mel­lem 10 og 15 ki­lo­me­ter, så de to sid­ste di­sci­pli­ner be­kym­rer ham ik­ke. Det gør til gen­gæld ud­sig­ten til de 3,8 km svøm­ning ved Ama­ger Strand­park søn­dag mor­gen.

» Jeg har al­drig svøm­met så langt før. Men jeg har få­et skræd­der­sy­et en vå­d­dragt spe­ci­elt til det­te løb. Ja­pansk ne­op­ren- tek­no­lo­gi er ret langt frem­me, « si­ger ‘ Dora­e­mon’, der bli­ver syn­ligt glad, da han hø­rer, at svøm­me­ru­tens vand for det me­ste er ro­ligt og bøl­ge­frit.

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015

Den 42- åri­ge it- mil­li­ar­dær Ta­ka­fu­mi Ho­rie, der del­ta­ger i søndagens KMD Iron­man Co­pen­ha­gen, har be­søg af BTs Mads Korsager. Re­sten af virak­ken ska­bes af hans eget me­di­e­team. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.