RNMANDS- TOGT

Der op­ta­ges un­der KMD Iron­man Co­pen­ha­gen

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015 Mil­li­ar­dær, iværk­sæt­ter, for­ret­nings­mand, tri­at­let og ho­ved­per­son i po­pu­lært tv- show. Fhv. di­rek­tør for internet- gi­gan­ten Li­vedoor Co. I 2011 fængs­let ef­ter en stør­re sag om fi­nans­svin­del. Løsladt i for­å­ret 2013 og har si­den ka­stet sig over ad­skil­li­ge for­ret­nings­om­rå­der. Blandt an­det it, web- po­r­ta­ler og rum­tek­no­lo­gi. Har me­re end 1,3 mio. føl­ge­re på det so­ci­a­le me­die Twit­ter. Del­ta­ger søn­dag i sit før­ste jer­n­mandsløb, KMD Iron­man Co­pen­ha­gen, der be­står af 3,8 km svøm­ning, 180 km cykling og 42,195 km løb. Har man lyst til at føl­ge Ta­ka­fu­mi Ho­rie, har han start­num­mer 1948. Hans al­ders­grup­pe star­ter søn­dag mor­gen klok­ken 7: 40.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.