Ja­pansk re­a­li­ty i København

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

SHOW

For år tilbage var Ta­ka­fu­mi Ho­rie ho­ved­per­son i det, der blev kaldt ‘ år­tiets stør­ste fi­nans­skan­da­le’ i sit hjem­land. Nu er den ja­pan­ske it- mil­li­ar­dær tilbage i ram­pe­ly­set.

Han er gæ­ste­stjer­ne i et po­pu­lært ja­pansk tv- show, hvis ti­tel bedst kan over­sæt­tes som ‘ Gør ik­ke som jeg’.

Der­for føl­ger et syv mand stort tv- hold, blandt an­det fra TV Asa­hi i Tokyo, i hæ­le­ne på den ja­pan­ske jern- og for­ret­nings­mand.

» Jeg var med i pro­gram­met i for­å­ret, og det op­nå­e­de rig­tig fi­ne se­er­tal. Om­kring 10 mil­li­o­ner men­ne­sker. Så nu op­ta­ger vi et nyt indslag for at se, om jeg vir­ke­lig har lært af mi­ne fejl­ta­gel­ser. Det er dy­best set, hvad pro­gram­met hand­ler om. Se­er­ne skal ik­ke la­ve de sam­me fejl­ta­gel­ser som jeg, « si­ger Ta­ka­fu­mi Ho­rie.

Un­der søndagens stra­bad­ser vil tv- hol­det blandt an­det føl­ge Ta­ka­fu­mi Ho­rie fra spe­ed­bå­de, mo­tor­cy­kel og et sær­ligt ka­me­ra, mon­te­ret på en dro­ne.

Pro­duk­tions­le­der Ki­tay­a­ma To­mo­aki for­tæl­ler, at pro­gram­met og­så kom­mer til at vi­se mil­li­ar­dæ­ren, der be­sø­ger for­skel­li­ge ste­der i København.

Den ja­pan­ske rig­mand, tv- stjerne og iværk­sæt­ter går i gang med sin iron­man søn­dag mor­gen klok­ken 7.40.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.