BO­LI­GER SÆL­GES

Den gen­nem­snit­li­ge salgs­tid for hu­se og lej­lig­he­der er fal­det i de fle­ste af lan­dets kom­mu­ner, vi­ser en ny op­gø­rel­se. Sær­ligt i de stør­re by­er går det rig­tig stærkt

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk Fo­to: Iris

BO­LIG­BOOM

Med ren­ter, der sta­dig er hi­sto­risk la­ve, og et be­gyn­den­de øko­no­misk op­sving er der for al­vor kom­met gang i bo­lig­mar­ke­det.

Og dan­sker­nes sti­gen­de lyst til at kø­be hu­se og lej­lig­he­der af­spej­ler sig og­så i de gen­nem­snit­li­ge salg­sti­der, der er fal­den­de, vi­ser nye tal.

Op­gø­rel­sen fra Bo­ligsi­dens Mar­keds­in­deks vi­ser så­le­des, at det i juli tog i gen­nem­snit 193 da­ge at sæl­ge en bo­lig, set på land­s­plan. Det er et fald på 7,2 pro­cent i for­hold til sam­me må­ned sid­ste år, hvor der gik 208 da­ge. I nog­le kom­mu­ner – sær­ligt om­kring ho­ved­stads­om­rå­det – er salg­sti­den næ­sten hal­ve­ret på et år.

» Det er et ud­tryk for, at den ge­ne­rel­le hel­bredstil­stand på bo­lig­mar­ke­det er ble­vet bed­re, og det er ik­ke læn­ge­re kun et stor­by- fæ­no­men. Der er ef­ter­hån­den en del ste­der i lan­det, der mær­ker frem­gang på bo­lig­mar­ke­det. Og når kø­ber­ne be­gyn­der at bli­ve in­ter­es­se­re­de i at hand­le bo­lig, er der ik­ke no­get at si­ge til, at de og­så får tømt hyl­der­ne hur­ti­ge­re hos ejen­doms­mæg­le­ren, « si­ger bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann fra Nor­dea Kre­dit.

I de fle­ste af lan­dets kom­mu­ner er salg­sti­den fal­det, men det er især i og om­kring de stør­re by­er, at det vir­ke­lig går stærkt.

Rø­d­ov­re top­per li­sten – her skal en bo­lig­sæl­ger i gen­nem­snit kun ven­te i 66 da­ge, fra bo­ligan­non­cen er hængt op, til kø­ber har skre­vet un­der på kon­trak­ten. Der­med er salg­sti­den fal­det med over 42 pro­cent i for­hold til sid­ste år.

Geo­gra­fisk for­skel

Det er net­op i høj grad for­stadskom­mu­ner­ne, der er at­trak­ti­ve, for­di man kan få lidt me­re plads for pen­ge­ne, for­kla­rer Bir­git Da­etz, der er kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Bo­ligsi­den.

» En bo­lig cen­tralt be­lig­gen­de i København er ef­ter­hån­den ble­vet så me­get værd, at du kan få man­ge ek­stra kva­drat­me­ter og græs un­der fød­der­ne, hvis du skif­ter bo­li­gen ud med et hus uden for by­en. Og der er man­ge førs­te­gangs­kø­be­re, som må­ske li­ge har få­et børn, der ser det som et godt tids­punkt at slå til nu, hvor ren­ten er lav, « si­ger Bir­git Da­etz.

I den an­den en­de af ska­la­en fin­der man den ve­stjy­ske kom­mu­ne Lemvig. Her må en gen­nem­snit­lig bo­lig­sæl­ger fin­de sig i at ven­te i he­le 384 da­ge, før der duk­ker en kø­ber op.

» Vi har en ud­vik­ling, hvor be­folk­nin­gen i høj grad sta­dig flyt­ter fra land mod by, så selv om bo­lig­mar­ke­det har det bed­re man­ge ste­der, så er det sta­dig svært at sæl­ge i de om­rå­der i lan­det, hvor man­ge un­ge men­ne­sker flyt­ter væk fra om­rå­det, « for­kla­rer Li­se Nytoft Berg­mann.

Den kor­rek­te pris

Ud­over be­lig­gen­he­den er det af­gø­ren­de, at bo­li­gen er pris­sat kor­rekt, hvis den skal sæl­ges hur­tigt, for­kla­rer Bir­git Da­etz:

» Hvis man sæt­ter en for høj pris, kan man nemt ri­si­ke­re, at hu­set lig­ger i alt for lang tid. Tid­li­ge­re har man sagt, at hvis man nu sæt­ter den lidt dy­re­re, så kan man al­tid gi­ve et nedslag, når der skal skri­ves un­der. Det er dog ik­ke al­tid en god idé – der er fak­tisk nog­le, der bli­ver valgt fra på den kon­to. «

Der­u­d­over kan bo­lig­for­bed­rin­ger og­så væ­re med til at sæt­te skub i sal­get.

» Hvis man har at gø­re med en bo­lig, der har et ri­me­ligt ener­gi- mær­ke, en for­nuf­tig plan­løs­ning og i det he­le ta­get le­ver op til man­ge af de krav, en mo­der­ne fa­mi­lie har, så er det nem­me­re at få den solgt, « si­ger Li­se Nytoft Berg­mann.

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015

Det er især i for­stads­om­rå­der­ne, at hus­han­de­len går stærkt for ti­den.

An­de­len af vil­la­er, der sæl­ges over ud­bud­spri­sen, er ste­get mar­kant i før­ste hal­vår af 2015. I årets før­ste seks må­ne­der har 3,6 pro­cent af de solg­te vil­la­er haft en salgs­pris, der lå hø­je­re end ud­bud­spri­sen. Det er en stig­ning i for­hold til før­ste hal­vår af 2014, hvor kun 2,2 pro­cent af vil­la­er­ne blev solgt til mer­pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.