Så­dan sælger du dit hjem 8 9 10

BT - - PRIVAT24 ØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk ,

GUIDE

SÆT EN SKARP OG AT­TRAK­TIV PRIS

Vig­tigst af alt:

Kø­ber­ne fo­ku­se­rer i øje­blik­ket me­get på pri­sen. Der­for hand­ler det ik­ke ba­re om at føl­ge med pris­ud­vik­lin­gen, det hand­ler om at væ­re for­an den. Na­bo­ens pris er ik­ke nød­ven­dig­vis rig­tig. Man­ge bo­lig­sæl­ge­re sam­men­lig­ner of­test med det, der står til salg. Hvis na­bo­en har sat sit hus til salg 500.000 kr. over mar­kedspris, så ram­mer og­så du skævt fra be­gyn­del­sen. Kig i ste­det for på, hvad der er solgt – det kan mæg­le­ren frem­vi­se ek­semp­ler på.

RYD OP OG RYD UD Lug ud blandt di­ne møb­ler

og an­dre per­son­li­ge gen­stan­de. Bo­li­gen må ik­ke væ­re stop­pet til med møb­ler – og et stærkt per­son­ligt præg kan og­så vir­ke af­skræk­ken­de på kø­ber­ne. Det er en ba­lan­ce­gang, og der skal hel­ler ik­ke væ­re helt tomt. De skal kun­ne se mu­lig­he­der­ne i bo­li­gen – hvor­dan lej­lig­he­den kan ind­ret­tes, hvis han el­ler hun flyt­ter ind.

AL­VOR­LI­GE FEJL SKAL UD­BED­RES – SMÅ­FEJL SKAL RET­TES

Al­le al­vor­li­ge fejl

bør væ­re ud­bed­ret, for hvis der i til­stands­rap­por­ten står, at vin­du­er­ne er råd­ne, så fo­ku­se­rer de po­ten­ti­el­le kø­be­re på vin­du­er­ne, så snart de træ­der ind. Of­te kon­klu­de­rer de, at det vil væ­re dyrt at ud­bed­re de al­vor­li­ge fejl. Sørg der­for for at få ord­net det, der i til­stands­rap­por­ten kal­des K2- og K3- fejl. Stram skru­er­ne på hånd­ta­ge­ne, få lagt den mang­len­de fu­ge, skrub bo­li­gen skin­nen­de ren og gå ef­ter med en pen­sel.

Vil du renove­re bo­li­gen

, så over­vej grun­digt, hvad du vil bru­ge pen­ge­ne på. Selv­om du sæt­ter nyt køk­ken i, vil man­ge kø­be­re væ­re ue­ni­ge i din smag – og de pen­ge får du ik­ke nød­ven­dig­vis ind igen ved et salg. Mod­sat kan det væ­re en god idé at skif­te vin­du­er, som er no­get af det før­ste, man læg­ger mær­ke til i bo­li­gen. De gi­ver bo­li­gen et fa­ce­lift, og som en si­de­ge­vinst er der of­te en la­ve­re var­me­reg­ning.

SPØRG VEN­NER­NE TIL RÅ­DS

Har du go­de na­bo­er

så lad dem vi­de, at din bo­lig er til salg. Når der kom­mer kø­be­re, som er ude at se ha­ven, kan det jo væ­re, at na­bo­en la­der et ord fal­de om, at det er et rig­tig godt kvar­ter.

BRUG DIT NET­VÆRK Man­ge har en ejen­doms­mæg­ler

til at sty­re og frem­me sal­get, men du kan med for­del hjæl­pe til ved at ud­nyt­te dit net­værk. Ek­sem­pel­vis har Fa­ce­book gjort det mar­kant let­te­re at spre­de bud­ska­bet til og via folk, du ken­der.

Det er vig­tigt, at du bli­ver væk

el­ler går tur, når po­ten­ti­el­le bo­lig­kø­be­re kom­mer for at se din bo­lig. Bo­lig­kø­be­re kan ik­ke li­de, at ejer­ne kig­ger dem over skul­de­ren el­ler blan­der sig i frem­vis­nin­gen. Kil­de: Ho­me Så nemt får du et bil­li­ge­re bo­lig­lån

BT PLUS GIV KØ­BER ALE­NE- TID

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om øko­no­mi og for­brug. Læs me­re på bt. dk/ plus

Uan­set hvor godt du skrub­ber, in­den den mu­li­ge kø­ber an­kom­mer, skal du få no­gen til at se re­sul­ta­ter­ne ef­ter.

Modelfoto: Cas­per Chri­stof­fer­sen

Ja­cob Andersen og Ti­ne Dræ­by Ni­el­sen solg­te på re­kord­tid. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.