Solg­te lej­lig­he­den på to da­ge

BT - - PRIVAT24 ØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

BO­LIG­HAN­DEL

» Vi hav­de slet ik­ke reg­net med, at sal­get vil­le gå så stærkt. «

Så­dan ly­der det fra 31- åri­ge Ja­cob Andersen, der i nog­le år har bo­et sam­men med sin kæ­re­ste Ti­ne Dræ­by Ni­el­sen i en lil­le et- væ­rel­ses lej­lig­hed i Hil­le­rød.

Par­ret hav­de truf­fet en be­slut­ning om at sæl­ge ejer­lej­lig­he­den, da en ny vur­de­ring vi­ste, at den var ste­get i vær­di. Des­u­den går de med tan­ker om at kø­be et hus.

Men at der blot skul­le gå to da­ge, fra de før­ste gang snak­ke­de med EDC- mæg­le­ren, til der var skre­vet un­der på pa­pi­rer­ne, kom bag på dem. Og der blev oven i kø­bet lagt 5.000 kro­ner oven i ud­bud­spri­sen, så lej­lig­he­den blev solgt til en mil­li­on kro­ner i ste­det for 995.000.

» Vi nå­e­de ik­ke en­gang at la­ve en salgs­an­non­ce el­ler at ta­ge billeder. Vi hav­de et mø­de med ejen­doms- mæg­le­ren mandag, og al­le­re­de ons­dag var der frem­vis­ning, hvor­ef­ter den blev solgt. Vi er me­get over­ra­ske­de over, at det gik så hur­tigt, « si­ger Ja­cob Andersen, der ar­bej­der som kon­di­tor.

Må bo hos bror

Det re­kord- hur­ti­ge salg har da og­så med­ført lidt prak­ti­ske ud­for­drin­ger for det un­ge par, som nu må bo i Ja­cobs brors kæl­der i en pe­ri­o­de.

» Det fungerer fint nok, og de kan godt for­stå vo­res si­tu­a­tion.

Li­ge nu er vi på fe­rie, men når vi kom­mer hjem, går vi i gang med at kig­ge på hus, « si­ger Ja­cob Andersen.

Han gæt­ter på, at det især er den la­ve ren­te, der har sat gang i bo­lig­mar­ke­det: » Det er nok der­for, at der er man­ge, som godt vil slå til nu. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.