Stor flod­bøl­ge tru­er norsk lands­by

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

De nor­ske myn­dig­he­der over­ve­jer at evaku­e­re fle­re hund­re­de men­ne­sker af frygt for, at over seks mil­li­o­ner ku­bik­me­ter vand fra en smel­te­sø på en gletsjer in­den for de kom­men­de 48 ti­mer vil bul­dre ned mod nær­lig­gen­de by­er.

Nor­ges vand­løbs- og ener­gi­di­rek­to­rat har ud­sendt et var­sel om en mu­lig flod­bøl­ge af vand ef­ter snes­melt­ning på Har­bards- gletsje­ren. Det kan ske i dag el­ler i mor­gen, og po­li­ti­et over­ve­jer en evaku­e­ring af om­rå­det. Det skri­ver vg. no.

Kom­mer flod­bøl­gen vil det be­ty­de store over­svøm­mel­ser in­derst i Lu­strafjor­den, nor­døst for Ber­gen. Po­li­ti­et har der­for op­ret­tet kri­se­be­red­skab i for­hold til ind­byg­ger­ne i Sogn og Fjor­da­ne.

» Vi har få­et besked fra vand­løbs- og ener­gi­di­rek­to­ra­tet om, at det for­ment­lig kom­mer til at gå stærkt. Der­for har vi sat et lo­kalt kri­se­be­red­skab op for at ta­ge hånd om det, som even­tu­elt kom­mer. Det kan og­så bli­ve ak­tu­elt at evaku­e­re en del hus­stan­de, men det er en vur­de­ring, som ta­ges lø­ben­de, « si­ger ope­ra­tions­le­der Es­pen Gul­lik­sen i Sogn og Fjor­da­ne po­li­ti­di­strikt til vg. no.

Po­li­ti­et op­ly­ser, at der er sendt et for­håndsvar­sel ud til 150 ind­byg­ge­re i en lands­by i Lu­ster Kom­mu­ne om, at en evaku­e­ring kan bli­ve ak­tu­el.

Bli­ver lang­somt fyldt

» Der er ik­ke ta­get no­gen be­slut­ning om evaku­e­ring end­nu, men jeg vil an­ta­ge, at det kan bli­ve ak­tu­elt i af­ten ( fre­dag). Li­ge nu er det ro­ligt og sta­bilt, « si­ger sek­tions­chef Ru­ne En­ge­set fra vand­løbs- og ener­gi­di­rek­to­ra­tet til vg. no.

Det er et vand­ma­ga­sin i Fortuns­da­len på nedsi­den af gletsje­ren, som lang­somt bli­ver fyldt, og at det ik­ke er til at und­gå, at van­det vil kom­me bul­dren­de ned i da­len.

Iføl­ge En­ge­set er det en stor be­gi­ven­hed, der ud­spil­ler sig i Nor­ge. Det er hi­sto­risk set en af de stør­ste sam­lin­ger af vand, der er re­gi­stre­ret.

» Vi hav­de en lig­nen­de si­tu­a­tion i 2010, hvor det var fem mil­li­o­ner ku­bik­me­ter vand. Det me­ste, som er re­gi­stre­ret her til lands, er 40 mil­li­o­ner ku­bik­me­ter i 2001 på Blå­mann­si­sen i Fau­ske i Nord­land, « si­ger han til vg. no.

De store sam­lin­ger af vand er, iføl­ge Ru­ne En­ge­set, et re­sul­tat af, at de nor­ske gletsje­re sta­dig bli­ver tyn­de­re.

Det­te bil­le­de er ta­get 12. au­gust, og det vi­ser den store mæng­de smel­te­vand, som der er fa­re for vil bul­dre ned i en by.

Fo­to: HY­DRO/ NTB Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.