Kul­tur En må­ned i EM-

Sku­e­spil­ler­ne i bi­o­graf­fil­men ’ Som­me­ren 92’ har brugt en må­ned på fod­bold­lejr for at læ­re at bli­ve eu­ro­pa­me­stre

BT - - KULTUR - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk Sku­e­spil­ler­ne un­der op­ta­gel­ser­ne til fil­men ’ Som­me­ren 92’. Fo­to: Chri­sti­an Gei­snæs

EM- HOL­DET PÅ FILM

Sku­e­spil­ler­ne i fil­men ’ Som­me­ren 92’, der bygger på dansk fod­bolds ube­stridt stør­ste tri­umf, blev sendt en lil­le må­ned på fod­bold­lejr for at få træ­net tek­nik­ken og sam­spil­let. Hver en­kelt se­kvens fra EM- hel­te­nes be­drif­ter på grønsvæ­ren er ble­vet nær­stu­de­ret og der­ef­ter træ­net, gen­nem­spil­let og fin­pud­set ned til mind­ste de­tal­je. På den må­de kan over­gan­gen fra fakta til fik­tion ske så fly­den­de som mu­ligt.

Fil­men hol­der snor i vir­ke­lig­he­den ved at kryds­klip­pe mel­lem de fak­ti­ske billeder med spil­se­kven­ser fra EMtri­um­fen og så de op­stil­le­de, som sku­e­spil­ler­ne ud­fø­rer. Det er et fil­misk greb, der de­ler van­de­ne, og som har kræ­vet, at sku­e­spil­ler­ne har brugt man­ge ti­mer på grønsvæ­ren. In­struk­tø­ren bag ’ Som­me­ren 92’, Kas­per Bar­fo­ed, me­ner selv, at det er et vig­tigt for­tæl­legreb, da det er med til ’ at fil­men he­le ti­den be­hol­der et ben i vir­ke­lig­he­den’.

Det er en ud­for­dring at få mænd, der ik­ke al­le har brugt de­res bør­ne­år på at lø­be rundt med en fod­bold ne­de i går­den, til at frem­stå som EM- vin­de­re på lær­re­det. Der­for har man haft ind­kaldt de to træ­ne­re Mor­ten Cra­mer og Chri­sti­an ’ Krøl­le’ Ni­el­sen, der i mi­nu­tiø­se de­tal­jer har træ­net fod­bold­se­kven­ser fra fil­men med sku­e­spil­ler­ne. Hav­de den bed­ste bold­føling Bri­an Laud­rup el­ler Cyron Mel­vil­le bli­ver af in­struk­tø­ren og træ­ner­ne frem­hæ­vet som ham med den bed­ste bold­føling, mens start­ni- veau­et hos nog­le af de an­dre sku­e­spil­le­re har væ­ret no­get la­ve­re.

» De fle­ste hav­de lidt bold­for­stå­el­se, men Es­ben Smed, der spil­ler Jo­hn ’ Faxe’ Jen­sen hang lidt i brem­sen. Es­ben hav­de dog mas­ser af gåpå­mod, og hans ud­vik­ling er sjæl­dent set stør­re, « si­ger Chri­sti­an ’ Krøl­le’ Ni­el­sen, som er kendt fra sin tid som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i spe­ci­elt FC Nordsjælland.

Lidt ek­stra som Sch­mei­chel

Sch­mei­chel, el­ler Gu­stav Gie­se har få­et spe­ci­al­træ­ning af den tid­li­ge­re Brønd­byle­gen­de Mor­ten Cra­mer, der på knap en må­ned skul­le for­vand­le den un­ge sku­e­spil­ler til dan­marks­hi­sto­ri­ens bed­ste må­l­mand. Det in­de­bar at Gu­stav Gie­se, som ik­ke før har age­ret fod­bold­må­l­mand, skul­le red­de det straf­fe fra Marco van Ba­sten, der var med til at sen­de Dan­mark i fi­na­len, og imi­te­re Sch­mei­chels be­røm­te en­hånds­red­ning. ger­ne kun­ne gå op­rejst da­gen ef­ter, « si­ger Mor­ten Cra­mer, der i alt fik syv Sch­mei­chel­se­kven­ser, som han skul­le øve med Gu­stav Gie­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.