En drøm at spil­le f

’ Jeg vil­le gi­ve min høj­re arm for at væ­re med i den film,’ si­ger Mik­kel Boe Føls­gaard, der selv bad om at væ­re med i ’ Som­me­ren ’ 92’

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Man­den, der spil­ler Kim Vil­fort i in­struk­tør Kas­per Bar­fo­eds kom­men­de spil­le­film ’ Som­me­ren ’ 92’, er nær­mest vac­ci­ne­ret med en fod­bold­pum­pe. Helt fra han var lil­le dreng har 31- åri­ge Mik­kel Boe Føls­gaard væ­ret vild med fod­bold på al­le må­der:

» Jeg var me­get på sport. Badminton, ten­nis og mest af alt fod­bold. Jeg var sik­ker på, at jeg skul­le væ­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler, og jeg rend­te rundt i ha­ven i man­ge, man­ge ti­mer.

» Jeg hav­de la­vet en de­al med min far om, at hvis jeg kun­ne la­ve 100 jong­le­rin­ger med en bold, vil­le han få svej­set et fod­bold­mål til mig, som jeg kun­ne ha­ve i ha­ven. Så der­ef­ter spæ­ne­de jeg rundt og spil­le­de samt­li­ge EM- og VM­tur­ne­rin­ger, sam­ti­dig med at jeg kom­men­te­re­de og hav­de rol­len som samt­li­ge spil­le­re. « 1992, og jeg kan ty­de­ligt hu­ske stem­nin­gen blandt de voks­ne. Den var helt eu­forisk. Jeg så al­le kam­pe­ne der­hjem­me og hu­sker me­get klart bå­de se­mi­fi­na­len og fi­na­len. Sam­ti­dig er jeg stor Brøndby- fan, så Vil­fort er et af mi­ne ido­ler, og på EM- hol­det var der jo man­ge spil­le­re med Brøndby- rød­der, « si­ger Mik­kel Boe Føls­gaard, der af­slø­rer, at han selv bad om at spil­le med i ’ Som­me­ren ’ 92’:

Vil­le ar­bej­de gra­tis

» Da jeg hør­te om fil­men, sag­de jeg til min agent, at hvis jeg fik en rolle i fil­men, vil­le jeg ar­bej­de gra­tis og kom­me med ka­ge til al­le på set­tet hver dag. Jeg vil­le gi­ve min høj­re arm for at væ­re med i den film, « si­ger Føls­gaard med et stort smil og for­tæl­ler, at han kend­te in­struk­tør Kas­per Bar­fo­ed fra tv- se­ri­en ’ Den som dræ­ber’, hvor in­struk­tø­ren hav­de hy­ret Føls­gaard til en lil­le­bit­te rolle, hvor han spil­le­de død:

» Det var fak­tisk Kas­per, der gav mig min før­ste rolle som vok­sen. Som død rus­sisk hånd­lan­ger, der ba­re lå og var på Klø­ver­mar­kens ba­ner på Ama­ger for at spil­le fod­bold med hin­an­den. Han vil­le ger­ne se, at man kun­ne ta­ge tre træk med bol­den og at man ik­ke var helt ta­lent­løs i for­hold til spil­let. Og så til­bød han mig sgu at spil­le Kim Vil­fort, og det kan nær­mest ik­ke bli­ve stør­re for mig, si­ger Mik­kel Boe Føls­gaard, der trods alt har en Sølvb­jørn fra Ber­lin samt to Ro­bert- sta­tu­et­ter og en Bo­dil stå­en­de der­hjem­me for rol­ler­ne i ’ En kon­ge­lig af­fæ­re’ og ’ Ar­vin­ger­ne’.

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015

Mik­kel Boe Føls­gaard som Kim Vil­fort i ’ Som­me­ren ’ 92’. Sam­men med Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen og Sel­ma Ne­veu, der spil­ler Vil­forts hu­stru og dat­ter. Fo­to: Chri­sti­an Gei­snæs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.