’’

BT - - KULTUR - Mik­kel Boe Føls­gaard, sku­e­spil­ler

Min fod­bold­pas­sion be­gynd­te for al­vor ved EM i 1992, og jeg kan ty­de­ligt hu­ske stem­nin­gen blandt de voks­ne. Den var helt eu­forisk

» Vo­res na­bo­er må ha­ve få­et nog­le go­de gri­ne­re over den tos­se­de dreng, der skif­te­vis var Flem­m­ing Toft, Mi­cha­el Laud­rup, Kim Vil­fort og al­le de an­dre. Jeg luk­ke­de he­le ver­den ude i mit lil­le fod­bold­sta­dion. Og he­le plæ­nen var re­vet op, for jeg spil­le­de selv­føl­ge­lig med fod­bold­støv­ler på, « si­ger Mik­kel Boe Føls­gaard og smi­ler:

Så al­le kam­pe­ne

» Det var en kæm­pe pas­sion for mig, og er det så­dan set sta­dig. I dag nø­jes jeg ba­re med at se det i fjern­sy­net, « si­ger Mik­kel Boe Føls­gaard in­den den lands­dæk­ken­de pre­mi­e­re på ’ Som­me­ren ’ 92’, der står til at bli­ve årets mest se­te film i bi­o­gra­fer­ne.

» Min fod­bold­pas­sion be­gynd­te for al­vor ved EM i druk­net i en en­kelt sce­ne. Det var mit store gen­nem­brud i dansk tv- dra­ma, « smi­ler Føls­gaard, der al­le­re­de brød igen­nem som le­ven­de sku­e­spil­ler i sit tred­je år på te­a­ter­sko­len, hvor han spil­le­de Chri­sti­an VII i ’ En kon­ge­lig af­fæ­re’ over for sku­e­spil­ler- for­bil­le­det Mads Mik­kel­sen som Stru­en­see. Se­ne­re fulg­te det store tv­gen­nem­brud som Emil Grøn­ne­gård i ’ Ar­vin­ger­ne’.

Rol­len som Kim Vil­fort fik den 31- åri­ge sku­e­spil­ler ef­ter en usæd­van­lig ca­sting på Ama­ger, hvor Kas­per Bar­fo­ed hav­de bedt blandt an­det Føls­gaard samt en ræk­ke nye ta­len­ter som Cyron Mel­vil­le, Gu­stav Gie­se, Es­ben Smed, Jon Lange og Al­lan Hy­de mø­de op:

» Vi mød­tes 10- 12 jæv­nal­dren­de sku­e­spil­le­re ude

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.