’’

BT - - KULTUR - Mik­kel Boe Føls­gaard

Jeg var me­get på sport. Badminton, ten­nis og mest af alt fod­bold. Jeg var sik­ker på, at jeg skul­le væ­re pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler

Men for Mik­kel Boe Føls­gaard hand­ler det ik­ke om hæ­der, men om de rol­ler, der pir­rer og ud­for­drer ham.

» Desvær­re er det så­dan i mit fag, li­ge­som i sports­bran­chen, at man ik­ke selv kan be­stem­me, om man får en rolle. Det hand­ler om me­get an­det. Om man over­ho­ve­det bli­ver in­vi­te­ret til en ca­sting, om man ser rig­tig ud. Der er en ræk­ke fak­to­rer, du ik­ke selv er her­re over. «

Når man får et nej

» Jeg har gå­et til prø­ve på rol­ler, som jeg syn­tes var helt op­lag­te for mig, og så blev det ba­re et nej. Selv­om jeg tro­e­de, at jeg eje­de rol­len. Og det kan bå­de væ­re dan­ske og uden­land­ske rol­ler. Jeg har prø­vet at la­ve self­ta­pes til ame­ri­kan­ske film og tv- se­ri­er. Og selv­om man selv sy­nes, at den rolle kun­ne jeg godt la­ve, så er der ba­re in­tet at gø­re, når man får et nej. Det er jo ik­ke så­dan, at man rin­ger op til Hol­lywood og spør­ger, om de ik­ke li­ge vil over­ve­je det én gang til, « smi­ler Føls­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.