Mød­tes med Kim Vil­fort

BT - - KULTUR - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

FIK­TION

Rol­len som Kim Vil­fort be­tød ik­ke ba­re, at Mik­kel Boe Føls­gaard skul­le spil­le fod­bold, men og­så at han skul­le sæt­te sig ind i Kim Vil­forts pri­va­te tragedie.

I fil­men, li­ge­som i vir­ke­lig­he­den, er Vil­forts dat­ter ind­lagt og un­der be­hand­ling for can­cer, da Vil­fort ta­ger til Sve­ri­ge for at spil­le slut­run­den til EM.

Un­der­vejs for­vær­res dat­te­rens si­tu­a­tion, og Vil­fort for­la­der lands­holds­lej­ren ef­ter de før­ste kam­pe for at væ­re sam­men med sin dat­ter.

Ef­ter svæ­re over­vej­el­ser be­slut­ter han imid­ler­tid at ven­de tilbage til EM- lej­ren, hvor han får af­gø­ren­de be­tyd­ning for hol­det og fi­na­len.

» Jeg mød­tes med Kim Vil­fort for­ud for ind­spil­nin­ger­ne og hav­de et rig­tig godt mø­de med ham, « for­tæl­ler Mik­kel Boe Føls­gaard. po­rtræt­te­re. Jeg skul­le prø­ve at for­stå, hvil­ke tan­ker han hav­de gjort sig un­der den her slut­run­de. «

» Men man skal hu­ske på, at det er en fik­tions­film og ik­ke en do­ku­men­tar om Ri­car­do har set ud. Og vi har for­søgt at skil­dre det så so­bert og or­dent­ligt som mu­ligt, og med stor respekt og kær­lig­hed. Og jeg sy­nes helt klart, at det er re­le­vant at ha­ve den hi­sto­rie med i fil­men, for­di den har ind­fly­del­se på Vil­fort, på hol­det og på Ri­car­do. «

Bli­ver mel­lem de to

» Over­ord­net har vo­res mål væ­ret at byg­ge nog­le sta­tu­er og hyl­de de men­ne­sker, som la­ve­de nog­le helt fan­ta­sti­ske præ­sta­tio­ner for Dan­mark, « si­ger Mik­kel Boe Føls­gaard, der ik­ke vil for­tæl­le de­tal­jer om sam­ta­len med Kim Vil­fort:

» Det, jeg har snak­ket med Kim om, det bli­ver mel­lem ham og mig. Så det vil jeg ik­ke kom­me nær­me­re ind på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.