’’

BT - - KULTUR - Mik­kel Boe Føls­gaard, sku­e­spil­ler

Over­ord­net har vo­res mål væ­ret at byg­ge nog­le stau­er og hyl­de de men­ne­sker, som la­ve­de nog­le helt fan­ta­sti­ske præ­sta­tio­ner for Dan­mark

» Vi hav­de en lang snak om alt mel­lem him­mel og jord. Vi mød­tes pri­mært for, at jeg kun­ne læ­re den ka­rak­ter at ken­de, som jeg skul­le el­ler Kim Vil­fort. Så sce­ner­ne med dat­te­ren på ho­spi­ta­let er den må­de, in­struk­tø­ren og ma­nuskript­for­fat­te­ren har fo­re­stil­let sig, det må­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.