Slut med at tyg­ge på en ci­garæ­ske

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Re­ma 1000/ Glo­bus Wi­ne. www. re­ma1000. dk

DOWN UN­DER

Tim Vol­ler­s­lev Den­ne uges an­be­fa­lin­ger om­fat­ter fl ot­te vi­ne fra ’ down un­der’, som man her mod nord kal­der Au­stra­li­en og New Ze­aland.

Det er kun et par år­ti­er si­den, at vi­ne­ne fra New Ze­aland stort set var ukend­te i re­sten af ver­den. Og de au­stral­ske vi­ne hav­de oft e så me­get ege­træs­smag, at det næ­sten var som at tyg­ge på en ci­garæ­ske.

Det har æn­dret sig dra­ma­tisk. I dag frem­stil­ler au­stra­li­er­ne man­ge fl ot­te vi­ne, hvor vi­nens frugt og an­ven­del­sen af ege­træ går op i en hø­je­re en­hed.

Især vi­ne­ne på shiraz- dru­en er nær­mest ble­vet sy­no­ny­me med go­de au­stral­ske vi­ne.

Og­så New Ze­aland har i de se­ne­re år hø­stet vel­fortjent an­er­ken­del­se for si­ne kold­kli­mavi­ne.

Det gæl­der især lan­dets pi­not noir- og sa­u­vig­non blan­cvi­ne. Men og­så vi­ne, som er frem­stil­let på an­dre in­ter­na­tio­na­le dru­esor­ter, er ved at fi nde en sta­dig stør­re fanska­re blandt al­ver­dens vi­nel­ske­re.

South Ea­stern Au­stra­lia. Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt frug­trig, me­di­um fyl­dig rød­vin, god, rund smag af mør­ke bær, blom­mer, kryd­derur­ter, pe­ber og mok­ka. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta med kødsau­ce, pizza el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Pris: Kr. 49. Til­bud uge 34+ 35 kr. 44. For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Fyl­dig rød­vin, lang, læk­ker, har­monisk, saf­tig smag af mod­ne sol­bær, kir­se­bær, sve­sker, kryd­de­ri­er, pe­ber, mørk cho­ko­la­de og va­nil­je­toast. Su­per­godt køb.

Ser­ve­res v. 16 gr. til pizza, pas­ta og kraf­ti­ge, kry­dre­de ret­ter.

Kr. 119,95. Til­bud ved køb af 2 fl. uge 34+ 35 kr. 125.

Vi­ne­ne fra Au­stra­li­en og New Ze­aland har få­et et kva­li­tetsløft i de se­ne­re år. Her ses Ba­ros­sa Val­ley i Au­stra­li­en. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.