Fra kold­kri­ger til lat­i­no

BT - - NAVNE - Astrid Il­dor asil@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

50 I MOR­GEN

Fra Moskva til Bra­si­lia har Kim Højlund Chri­sten­sen åb­net dø­re for dan­ske virk­som­he­der. Med sans for diplo­ma­ti og han­del har han frem­met Dan­marks for­hold til de nye ver­dens­mar­ke­der. Og så er fru­en, Gre­te Sil­lad­sen, am­bas­sa­dør i na­bo­lan­det Ar­gen­ti­na.

Kim Højlund Chri­sten­sen blev ver­dens­mand ved et til­fæl­de. Hans kar­ri­e­re ind­led­tes med et af den slags til­fæl­di­ge tog­kupé­mø­der, der gør, at en ung mand ba­re må læ­re rus­sisk og rej­se til Gor­batjovs Rusland for at tje­ne diplo­ma­ti­et. Han mød­te en sprog­of­fi cer med spe­ci­a­le i rus­sisk, blev in­spi­re­ret og end­te med at ta­ge den ud­dan­nel­se.

På den dan­ske am­bas­sa­de i Moskva ar­bej­de­de den den­gang 22- åri­ge Kim Højlund Chri­sten­sen som sprog­of­fi cer med visu­man­søg­nin­ger og over­sæt­tel­ser. Og her, midt i den kol­de krigs op­trap­ning, blev hans gnist for in­ter­na­tio­na­le for­bin­del­ser tændt.

Kim Højlund Chri­sten­sen ud­dan­ne­de sig eft er­føl­gen­de som er- hverv­s­ø­ko­nom og rej­ste midt­vejs i sin ud­dan­nel­se tilbage til Moskva for blandt an­det at hjæl­pe den dan­ske fø­de­va­re­eks­port i gang på det nye rus­si­ske mar­ked eft er mu­rens fald.

Eft er­føl­gen­de har hans sans for at få dan­ske virk­som­he­der ind i var­men på de nye ver­dens­mar­ke­der bragt ham fra Moskva til Ber­lin, over San­ti­a­go og se­ne­st til den bra­si­li­an­ske ho­ved­stad Bra­si­lia.

Diplo­ma­tisk par­løb

Kim Højlund Chri­sten­sen har be­klædt den dan­ske am­bas­sa­dør­post bå­de i Chi­le og Bra­si­li­en og har der­med haft rig mu­lig­hed for at dyr­ke sin in­ter­es­se for sprog. Han har lært bå­de spansk og po­rtu­gi­sisk, da sprog­kund­ska­ber er vig­tigt, når man skal ska­be lo­ka­le kon­tak­ter.

Bra­si­li­en er li­ge­som Rusland et svært mar­ked for dan­ske virk­som­he­der at ind­ta­ge, så Kim Højlund Chri­sten­sen er fort­sat med at bi­stå de dan­ske eks­portvirk­som­he­der med tæt spar­ring og rå­d­giv­ning.

For si­ne fortje­ne­ster har han mod­ta­get Den Chi­len­ske Fortjen­stor­den og blev i 2007 slå­et til rid­der af Dan­ne­brog.

Am­bas­sa­dø­ren kan se frem til et travlt år, der kul­mi­ne­rer med som­mero­lym­pi­a­de i Rio næ­ste år. Her

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015 vil Kim Højlund Chri­sten­sen blandt an­det ta­ge imod Sko­leski­bet Dan­mark, der kom­mer til Bra­si­li­en un­der le­ge­ne.

Som man­ge an­dre dan­ske­re med en in­ter­na­tio­nal pro­fi l pend­ler Kim Højlund Chri­sten­sen hyp­pigt mel­lem fa­mi­lie og ar­bej­de. Tu­ren går fra Bra­si­lia til Bu­enos Ai­res, hvor hans hu­stru Gre­te Sil­la­sen bor med fa­mi­li­ens tre børn.

Gre­te Sil­la­sen er dansk am­bas­sa­dør i Ar­gen­ti­na, og til­sam­men va­re­ta­ger par­ret Dan­marks of­fi ci­el­le in­ter­es­ser i Bra­si­li­en, Ar­gen­ti­na, Ve­nezu­ela, Suri­nam, Guy­a­na, Pa­ragu­ay og Uru­gu­ay.

Det­te bil­l­le­de er fra sid­ste år, hvor æg­te­par­ret Gre­te Sil­la­sen og Kim Højlund Chri­sten­sen blev ud­nævnt som am­bas­sa­dø­rer i hen­holds­vis Ar­gen­ti­na og Bra­si­li­en. Ar­kiv­fo­to: Bjar­ne Lut­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.