Pa­ra­noid pro­fes­sor

BT - - TV -

DRA­MA

Jo­hn Nash er den ta­lent­ful­de, men let­te­re aso­ci­a­le ma­te­ma­ti­ker med en til­sy­ne­la­den­de strå­len­de frem­tid for­an sig. Han la­ver ba­ne­bry­den­de forsk­ning i ma­te­ma­tik og lø­ser op­ga­ver, der før­hen var ulø­se­li­ge for al­ver­dens tæn­ke­re. Han hø­ster der­for in­ter­na­tio­nal an­er­ken­del­se, men på­kal­der sig og­så en vis in­ter­es­se fra CIA. De hy­rer ham til at bry­de top­hem­me­li­ge ko­der, men det kræ­ven­de ar­bej­de øde­læg­ger hans i for­vej­en skrø­be­li­ge for­hold til vir­ke­lig­he­den, og han bli­ver pla­get af par anoid skizof­re­ni. I de føl­gen­de år­ti­er kæm­per han med sin ko­ne ved sin si­de for at gen­vin­de sit men­tale hel­bred, og han en­der med at vin - de en No­bel- pris i 1994. Fil­men vi­ser he­le den san­de hi­sto­rie om Jo­hn For­bes – og han spil­les helt for­ry­gen­de af Rus­sel Crowe. Fil­men be­gyn­der, da Jo­hn Nash an­kom­mer til Prin­ce­ton Uni­ver­si­te­tet som ny stu­dent. Her mod­ta-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.