Sport­s­vogns­fest

Køb en tur i en sport­s­vogn og støt Bør­ne­can­cer­fon­den

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rikr@ bi­len. dk

Vi kom­mer til at fly­ve lavt!” lover Ja­son Watt, der er en af kø­ren­de ved årets tred­je af­de­ling af Sport­scar Event, der kø­res på HCA Air­port nord for Oden­se 5. sep­tem­ber.

’ Sport­scar Event går i al sin en­kelt­hed ud på, at bil­be­gej­stre­de i al­le al­dre kan kø­be et par om­gan­ge i pas­sa­ger­sæ­det på en sport­s­vogn med en pro­fes­sio­nel ra­cer­kø­rer, og pen­ge­ne går til Bør­ne­can­cer­fon­den. I år har Sport­scar Event al­le­re­de væ­ret af­holdt på Jyl­lands­rin­gen og Sjæl­lands­rin­gen, men for før­ste gang kom­mer de hur­ti­ge bi­ler og dit­to kø­re­re til Fyn.

De be­ta­len­de pas­sa­ge­rer kan SE­NE­STE NYT væl­ge at få tu­re i en Fer­ra­ri med 740 hk, en Lam­borg­hini med 700 hk, en Pors­che med over 600 hk el­ler en af de an­dre godt 30 sport­s­vog­ne. Det ko­ster mel­lem 200 kro­ner og op til 1.500 kro­ner for en tur.

Fyns ’ Mulsan­ne’

Be­gi­ven­he­den fo­re­går på en mid­ler­ti­dig ’ ra­cer­ba­ne’ an­lagt på luft­hav­nens start­ba­ner med en re­gu­lær su­per­langsi­de. ’ Ba­nen’ er en rund­stræk­ning på næ­sten tre km med skar­pe og åb­ne sving og en vir­ke­lig se­ri­øs langsi­de, der al­le­re­de har få­et kæ­le­nav­net ’ Mulsan­ne’ ef­ter det be­røm­te stræk på Le Mans. Ad­gang til luft­hav­nen og til at se – og ik­ke mindst hø­re – sport­s­vog­ne­ne er gra­tis.

Al­vor­lig bag­grund

Sport­scar Event er en stor spar­ke­dæk- fest. Men bag de fart­be­gej- stre­de grin og for­kro­me­de ud­stød­nings­rør er en vir­ke­lig­hed, der fo­re­kom­mer langt væk – nem­lig de kræftram­te børn. Fol­ke­ne der ar­ran­ge­rer Sport­scar Event ken­der al­le anek­do­ten fra et tid­li­ge­re år. En anek­do­te som in­dram­mer det over­ord­ne­de for­mål: En kræftramt dreng krav­ler ind til Al­lan i hans rø­de Fer­ra­ri. Knæg­ten spæn­der sig fast, og si­ger så til Al­lan: ’ Det ene­ste, jeg mang­ler, er at få en tur i en Fer­ra­ri!’.

Al­lan sank en ek­stra gang, sat­te i gear og stak af sted. Få må­ne­der ef­ter var dren­gen her ik­ke me­re. Det er den slags hi­sto­ri­er, der gør, at kø­re­re og bi­ler­nes eje­re stil­ler gra­tis op år ef­ter år for at kø­re pen­ge ind til Bør­ne­can­cer­fon­den. Læs me­re på www. sport­sca­re­vent. dk

Mil­li­o­ner til Bør­ne­can­cer­fon­den

Hjer­tet i vogn­par­ken i Sport­scar Event – en ræk­ke af ver­dens fi­ne­ste sport­s­vog­ne. Her ved et tid­li­ge­re event i år. ( PR- FO­TO)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.