Den nor­ske hem­me­lig­hed

Nor­ge er et rigt oli­eland, men sælger fle­re el­bi­ler end al­le an­dre lan­de i ver­den. Vi tog til Oslo for at for­stå sam­men­hæn­gen

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

EL­BI­LER

EV- tourism hed­der det, når uden­land­ske turi­ster ta­ger til Nor­ge for at op­le­ve ver­dens før­en­de el­bils- mar­ked. Det ly­der må­ske som en vit­tig­hed, men den er god nok. Turi­ster ta­ger til Oslo med det ene for­mål at op­le­ve det tæt­te­ste, vi kom­mer på et el­bi­ler­nes Eif­feltårn. Og der er no­get at kom­me ef­ter.

I de før­ste tre må­ne­der af 2015 var 20,4 pct. af al­le nye solg­te per­son­bi­ler i Nor­ge el­drev­ne. Alt­så hver fem­te. I Oslo iso­le­ret set var tal­let 29 pct. Det er alt­så i et land, der har olie nok til at kun­ne dri­ve de­res bil­park med for­bræn­dings­mo­to­rer i år­ti­er uden at be­kym­re sig om at lø­be tør. Et pa­ra­doks, der er in­ter­es­sant nok til at gå om­bord i en SAS- ma­ski­ne og fly­ve til Nor­ge for at fin­de ud af, hvad der fo­re­går.

Oslo sum­mer i bog­sta­ve­lig­ste for- stand af el­bi­ler. De er over det he­le. Og­så der hvor de tra­di­tio­nel­le bi­ler ik­ke er. I bus­ba­ner­ne for ek­sem­pel, hvor de sni­ger sig in­den om sta­ti­ske kø­er. Der har du ar­gu­ment num­mer et for at kø­be en el­bil. Men der er fle­re. I et køligt kon­fe­ren­ce­lo­ka­le på Ho­tel The Thief ved Oslos hav­ne­front, for­kla­rer Erik Fi­gen­baum, der er pro­jekt­ko­or­di­na­tor ved Nor­ges In­sti­tut for Trans­por­tø­ko­no­mi, re­sten.

El- hi­sto­rie

Det star­te­de med et øn­ske om at støt­te Nor­ges spi­ren­de el­bil - in­du­stri. Man fra­tog el­bi­ler fra re­gi­stre­rings­af­gift i 1990, og si­den har en ræk­ke af hin­an­den uaf­hæn­gi­ge be­gi­ven­he­der sendt de nor­ske po­li­ti­ke­re ud på en færd, der har gjort lan­det til ver­dens før­en­de el­bils­mar­ked – må­lt på el­bi­lers an­del af det sam­le­de salg.

I dag er el­bils kø­be­re i Nor­ge ik­ke blot fri­ta­get for re­gi­stre­rings­af­gift – som de og­så er i Dan­mark frem til nytår. I Nor­ge slip­per de og­så for at be­ta­le 25 pct. moms. Læg der­til en ube­ty­de­lig lav år­lig ejer­af­gift, in­gen bom­pen­ge­be­ta­ling på be­ta­lings­ve­je el­ler fær­ger, fri of­fent­lig par­ke­ring, fri be­nyt­tel­se af bus­ba­ner­ne, 50 pct. ra­bat på be­skat­ning af fir­ma­bil og in­gen moms på lea­sing. Så­dan. Alt sam­men ud fra en over­ord­net mål- sæt­ning om, at det skal væ­re øko­no­misk me­re at­trak­tivt at kø­re el­bil end kon­ven­tio­nel bil med for­bræn­dings­mo­tor. Bort­set fra gra­tis kaf­fe ved al­le lan­dets la­deau­to­ma­ter, har de vist truk­ket i AL­LE hånd­tag for at boo­ste sal­get. Po­li­ti­ker­ne over­ord­ne­de le­de­stjer­ne er nu at gø­re Nor­ge fri af fos­si­le brænd­stof­fer.

Fri bus­ba­ne

Det er po­li­ti­ker­nes be­væg­grun­de, men hvad med el­bils- ejer­ne? Kø­ber de og­så bi­ler­ne for at red­de jor­den fra kvæ­len­de driv­hus­gas­ser? Nej. I en ny­lig un­der­sø­gel­se sva­re­de 48 pct. af nor­ske el­bil­e­je­re, at de kø­rer el­bi­ler på grund af øko­no­mi­en. Et tal, som er støt sti­gen­de i takt med, at fle­re og fle­re væl­ger el­bi­ler.

En ud­reg­ning fo­re­ta­get af Erik Fi­gen­baums for­sker­hold vi­ser, at en gen­nem­snits­bi­list i Nor­ge spa­rer ca. 15.000 kr. om året ved at væl­ge en el­bil frem­for en bil med kon­ven­tio­nel for­bræn­dings­mo­tor. 27 pct. væl­ger el­bi­ler på grund af mil­jø­et, mens 12 pct. gør det for at spa­re tid. Det sid­ste hand­ler om bus­ba­ner­ne og den gra- tis par­ke­ring. Læg der­til at ud­val­get af el­bi­ler er eks­plo­de­ret si­den 2010. Fra at væ­re små pla­stikæ­sker med plads til to, har bi­ler som Tesla, Nis­san Le­af, Volkswa­gen e- Golf og Kia Soul EV re­vo­lu­tio­ne­ret seg­men­tet og gjort el- bi­ler­ne li­ge så at­trak­ti­ve og brug­ba­re som kon­ven­tio­nel­le bi­ler – hvis vi ser bort fra ræk­ke­vid­den, der på al­le und­ta­gen Tesla be­græn­ser sig til 200 km.

Olie for el

Mil­jø­et vin­der og nord­mæn­de­ne slip­per bil­li­ge­re om­kring bil­e­jer­ska­bet med el­bi­ler. Det ly­der næ­sten for godt til at væ­re sandt. Nor­ges el­bils- suc­ces har dog sin pris. Der er ca. 60.000 el­bi­ler in­dre­gi­stre­ret i Nor­ge og små 7.000 plug- in- hy­bri­der. Hvis de bi­ler var købt med al­min­de­lig re­gi­stre­rings­af­gift, vil­le den nor­ske stat ha­ve få­et ca. to mia. kr. ek­stra i statskas­sen. Det er pen­ge, de nor­ske po­li­ti­ke­re har råd til at si­ge nej tak til tak­ket væ­re olie­ind­tæg­ter­ne, og det er den grund­læg­gen­de for­kla­ring på, at Nor­ge er ver­dens før­en­de el­bils- na­tion.

I Nor­ge må el­bi­ler kø­re i bus­ba­ner­ne, og det er fak­tisk en grun­de­ne til, at el­bi­ler står for 20 pct. af ny­bils­sal­get i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.