Au­di- fl­op Au­di Q3 er for­æl­det, kva­li­te­ten mang­ler, og pri­sen er for­rykt

BT - - BILER - An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

LYNTEST

Au­di Q3 Ul­tra

Hvad er nyt? Au­di har face­lif­tet Q3, mær­kets mind­ste cros­sover. Æn­drin­ger­ne er få, men mest iøj­ne­fal­den­de er en æn­dret front, der nu pas­ser bed­re med re­sten af Au­di- fa­mi­li­ens te­ch­no/ fu­turi­sti­ske de­sign­sprog.

Hvad vir­ker?

Spe­ci­elt de skar­pt- teg­ne­de xenon­for­lyg­ter, som nu er stan­dard, un­der­stre­ger, at Q3 er og vil væ­re en bil til smar­te, mo­der­ne stor­by­men­ne­sker. De kan så glæ­de sig over, at Q3, på trods af sit of­fro­ad- ag­ti­ge ud­se­en­de, er gan­ske spar­som­me­lig. Vi kø­rer den fi­ne 2- li­ters die­sel, som har til­nav­net Ul­tra, for­di den er sær­ligt spar­som­me­lig. Of­fi­ci­elt er den op­gi­vet til at kø­re 22,7 km/ l, og det er et for­brugs­tal, som med for­nuf­tig kør­sel vir­ker re­a­li­stisk.

Hvad vir­ker ik­ke?

Q3 blev op­rin­de­ligt in­tro­du­ce­ret i 2011, og det ses spe­ci­elt i ka­bi­nen, som i den face­lif­te­de ver­sion hver­ken vir­ker så læk­ker el­ler mo­der­ne, som man er vant til fra nye Au­di­mo­del­ler. Mid­ter­kon­sol­len har et let­te­re ro­det layout, og dre­jek­nap­pen, der sty­rer funk­tio­ner til ek­sem­pel­vis ra­dio og navi­ga­tion, er pla­ce­ret højt, så jeg skal flyt­te øj­ne­ne fra vej­en for at skif­te ka­nal på ra­dio­en. På de ny­e­re mo­del­ler er dre­jek­nap­pen me­re na­tur­ligt pla­ce­ret bag gear­stan­gen. Det er dog ik­ke Q3’ s ene­ste pro­blem, for fø­rer­sæ- det er for højt til, at jeg kan fin­de en kom­forta­bel sid­depo­si­tion, og kø­re­e­gen­ska­ber­ne im­po­ne­rer ik­ke. Mo­del­len er stiv­be­net, men uden at det gav­ner kø­re­dy­na­mi­k­ken, for Q3 kø­rer slat­tent. Sty­re­tø­jet fø­les syn­te­tisk, og som om det skal ‘ væk­kes’, før det re­a­ge­rer. Sam­let gi­ver det en bil, der er uin­spi­re­ren­de at kø­re.

Er den pen­ge­ne værd?

Det vir­ker, som om Au­dis in­ge­ni­ø­rer har væ­ret for dov­ne med face­lif­tet af Q3, for den le­ver ik­ke op til Au­dis nor­ma­le stan­dard. Og så er vi slet ik­ke kom­met til det vær­ste end­nu. Den te­ste­de Q3 med LED- bag­lyg­ter og di­e­sel­mo­tor ko­ster 619.000 kr. Det er en for­rykt pris for en li­ge­gyl­dig og ud­da­te­ret bil. Au­di – det kan I gø­re bed­re.

Q3 er en af Au­dis æld­ste mo­del­ler i det nu­væ­ren­de pro­gram – og det kan et lil­le fa­ce­lift ik­ke skju­le. Q3 er ik­ke pen­ge­ne værd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.