Mester­skab i øko- kør­sel

Er du god til øko­no­misk kør­sel? Nu får du mu­lig­hed for at kom­me til VM i Ca­li­for­ni­en

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

ØKO­NO­MI­KØR­SEL

Er du god til at kø­re øko­no­misk? Så bør du stille op i Længst på Li­te­ren. Kon­kur­ren­cen går i al sin en­kelt­hed ud på at kø­re længst på li­te­ren på fast­lag­te ru­ter på tre for­skel­li­ge ru­ter på Sjæl­land.

Længst på Li­te­ren er et eks­klu­sivt sam­ar­bej­de mel­lem Ber­ling­s­ke Me­dia og Volkswa­gen Glo­strup, Volkswa­gen Hels­in­gør og Volkswa­gen Ring­s­ted.

De tre Volkswa­gen- for­hand­le­re stil­ler Blu­eMo­tion ud­ga­ver af Golf og Po­lo mo­del­ler­ne til rå­dig­hed. Og der­ef­ter kan du få mu­lig­hed for at kø­re ru­ten ef­ter GPS.

Så hvis du har flair for at kø­re grønt og spa­re på brænd­stof­fet, el- ler blot sy­nes det er sjovt, så vil de tre for­hand­le­re og Ber­ling­s­ke Me­dia ger­ne in­vi­te­re dig på en kø­re­tur i en af de respek­ti­ve by­er den 12 og 13. sep­tem­ber.

Til­mel­ding

De­ad­li­ne for til­mel­ding er søn­dag den 6. sep­tem­ber, og til­mel­ding sker ef­ter før­ste til møl­le prin­cip­pet. Skriv en mail til bi­len- re­dak­tion@ ber­ling­s­ke. dk. Skriv ‘ Længst På Li­te­ren’ i em­ne­fel­tet og skriv der­næst navn, adres­se, te­le­fon­num­mer, og hvil­ken for­ret­ning, du helst vil del­ta­ge i.

Du mod­ta­ger her­ef­ter en mail med start­sted og start­tids­punkt. Al­le med gyl­digt kø­re­kort kan del­ta­ge – uan­set bopæl. Læs al­le reg­ler­ne på www. bi­len. dk

Kø­re­tu­ren star­ter og slut­ter hos den en­kel­te Volkswa­gen for­hand­ler og vil væ­re mel­lem 15 og 20 ki­lo­me- ter lang. De to bed­ste fra hen­holds­vis Glo­strup, Hels­in­gør og Ring­s­ted mø­des til en fi­na­le i Glo­strup søn- dag 20. sep­tem­ber, hvor den en­de­li­ge vin­der til ‘ Think Blue Wor­ld Cham­pions­hip’ i Ca­li­for­ni­en fin­des.

Varm bil

Så bli­ver det al­vor. Bi­len er varm, som del­ta­ger­nes vil væ­re det, når det bli­ver de­res tur, og jeg bru­ger al­le de spa­re­tri­ck, jeg ken­der. Godt med gas, hur­tigt op i fart og højt gear, få om­drej­nin­ger, og frem for alt: For­ud­se tra­fik­ken, så man la­der mo­to­ren over­ta­ge brem­ser­nes ar­bej­de. Det går fak­tisk frem­ra­gen­de. Snart snu­ser ‘ Think Blue Trai­ner’ til 30 km/ l. Men så ind­træf­fer en lil­le ka­ta­stro­fe. En stor fed tank­bil dre­jer ind for­an, og jeg må krav­le gen­nem by­en i før­ste gear. Lidt ef­ter dril­ler en bus, for­di chauf­før­en be­nyt­ter sig af sin ret til at høv­le di­rek­te ud. Op på brem­sen og tilbage i sneg­le­fart.

Så er vi en­de­lig fri af cen­trum, og selv om den til­ta­gen­de for­mid­dagstra­fik be­gyn­der at dril­le, lyk­kes det at hol­de fo­den næ­sten 100 pct. væk fra den ener­gi­slu­gen­de brem­sepe­dal. Bjørn si­ger op­mun­tren­de, at det går godt, og da vi er hjem­me ved ud­gangs­punk­tet, vi­ser mo­ni­to­ren 25,0 km/ l.

Jeg ved med 100 pct. sik­ker­hed, at man­ge af del­ta­ger­ne vil gø­re det bed­re. Dels for­di de er dyg­ti­ge­re end mig, dels for­di kon­kur­ren­cen fo­re­går i en we­e­kend.

Kon­kur­ren­cen om Længst på Li­te­ren bli­ver blandt an­det kørt i en Blu­eMo­tion- ud­ga­ve af VW Po­lo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.