VWs eg­ne tal over­gå­et Test­tur på Ring­s­ted- ru­ten

BT - - BILER - Af Hans- Uf­fe Chri­sten­sen uf­fe@ bi­len. dk

» In­gen sag­de, at det skul­le væ­re let, « si­ger Bjørn Ran­der fra VW i Ring­s­ted med et lu­sket grin, da jeg kig­ger på kor­tet over Ring­s­ted- ru­ten til Længst På Li­te­ren 2015.

Jeg må gi­ve ham ret. De 15.403 me­ter be­står bl. a. af fi­re km by­kør­sel di­rek­te gen­nem Ring­s­teds cen­trum. Dob­belt så me­get som de søl­le to ki­lo­me­ters mo­tor­vej mod vest med 110 km/ t som mak­si­mal top­fart.

Re­sten er en­ten lan­de­vej med 60, 70 el­ler 50 km/ t fart­be­græns­ning. Et fint sted for en kø­re­prø­ve i øv­rigt. Øj­ne­ne skal væ­re på vagt, for­di by­skil­te­ne kom­mer og går med kor­te mel­lem­rum. Med an­dre ord ik­ke en stræk­ning, der ind­by­der til jævn og øko­no­misk kør­sel.

Vi star­ter med en te­strun­de med Bjørn på pas­sa­ger­sæ­det, og nu vi er ved Bjørn, så er det ik­ke li­ge­frem en let­væg­ter, der af­stik­ker ru­ten.

» På en god dag lig­ger min kamp­vægt om­kring de 100 kg, « si­ger den ca. to me­ter hø­je salgs­me­d­ar­bej­der, der gli­der be­mær­kel­ses­vær­digt let ind i det in­dre af vor VW Po­lo 1.2 TSI 90 hk Com­fort­li­ne, som og­så del­ta­ger­ne skal ud­for­dre ru­ten i.

Den før­ste run­de tæl­ler ik­ke med, men jeg kan al­li­ge­vel ik­ke la­de væ­re med at se på ‘ Think Blue Trai­ner mo­ni­to­ren’. Den star­ter med dår­li­ge for­brugs­vær­di­er, for­di bi­len er kold. Med sti­gen­de tem­pe­ra­tur for­bed­res vær­di­er­ne, og da vi er fær­di­ge med den ori­en­te­ren­de gen­nem­kør­sel, hed­der slut­re­sul­ta­tet 23,7 km/ l. Trods alt bed­re, end de 21,3 km/ l, som bi­len er op­gi­vet til iføl­ge ECE­nor­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.