Bed­ste Fi­at i mands min­de

500 X skil­ler sig ud som no­get sær­ligt i Fi­ats pro­gram

BT - - BILER - Af Gert C. Ni­el­sen gert@ bi­len. dk

TEST

Jo, det er rig­tigt nok. Fi­at 500 er sød ud over al­le græn­ser og en lil­le ven­lig bil at kig­ge på i tra­fik­ken, men vel­kø­ren­de kan man ik­ke kal­de den. Ik­ke for­di den kø­rer dår­ligt. Den er ba­re ik­ke no­get sær­ligt.

Det blev kun rin­ge­re, da Fi­at 500 L kom til ver­den. Her var Fi­at’en i et livs­stils­de­sign, der skul­le gi­ve plads til det he­le, og selv­om den hed­der 500, så er plat­for­men en Pun­to.

Det vil­le nor­malt ik­ke væ­re en ulem­pe, men det er det i til­fæl­det 500 L.

Det he­le vir­ker en smu­le småsja­sket, og jeg nå­e­de al­drig at kom­me til at hol­de af den bil. Der­for var mi­ne op­rin­de­li­ge for­vent­nin­ger til Fi­at 500 X ik­ke sær­ligt hø­je. Alt­så end­nu en bil, der har de­sign- ele­men­ter fra den po­pu­læ­re grund­mo­del, men som lig­ner L tem­me­ligt me­get. Men 500 X er no­get helt an­det. Det er en vel­kø­ren­de Fi­at, hvor alt vir­ker som høj kva­li­tet fra en­de til an­den.

For det før­ste er den fak­tisk pæn. Den hø­rer til i cros­sover- klas­sen, der har Nis­san Qas­hqai som klas­se­le­der, og her er det svært at kom­me op med nye kon­kur­ren­ter. Men det har Fi­at gjort, og 500 X er et godt bud. Den er vel­kø­ren­de som få. Bå­de når man kø­rer li­geud og i sving. I sidst­nævn­te har den som al­le cros­sovers høj­den at kæm­pe lidt med, men er sam­ti­dig ik­ke hø­je­re, end at det næ­sten ik­ke er mærk­bart.

Når man så – som i test­bi­len – kom­bi­ne­rer den med en 140 he­stes tur­bo­la­det ben­zin­mo­tor med en sek­strins gear­kas­se med præ­ci­se skif­te­be­væ­gel­ser, så kan man ik­ke øn­ske sig ret me­get me­re. Un­der­vog­nen ten­de­rer mod den hår­de si­de, men ik­ke hår­de­re end at den slu­ger ujævn­he­der på en god må­de.

Man sid­der godt på for­sæ­der­ne, og på an­den ræk­ke er der fin plads til to voks­ne el­ler med en ma­ger te­e­na­ger i mid­ten.

Plat­for­men de­ler Fi­at 500 X med Je­ep Re­ne­ga­de. Men mens Re­ne­ga­de er lagt ud til at væ­re en lil­le fi­re­hjul­stræk­ker – selv om den og­så fås med kun for­hjul­s­træk – så er det nær­mest omvendt med 500 X. Den er og bli­ver en cros­sover, men har man be­hov for det, så fås den og­så med træk på beg­ge aks­ler.

Fi­at 500 X 1,4 Mul­tiAir

Vel­kø­ren­de

Det er på lan­de­vej­en, så­dan en bils vær­di skal må­les, og her gør 500 X et im­po­ne­ren­de ind­tryk. Den lig­ger godt i spo­ret, er til­stræk­ke­lig hård i un­der­vog­nen til at fø­les sik­ker, men ik­ke for hård til at det kom­fortab­le går tabt.

I by­kør­sel har man en bil, hvor man sid­der højt, og der­for får et godt over­blik over tra­fik­kens ud­vik­ling. Høj­den gør og­så, at den er be­ha­ge­lig at sti­ge ind i. Man sti­ger ik­ke rig­tigt op, men nær­mest li­geud.

Ny kva­li­tets­klas­se

Ef­ter en uges test kan man si­ge, at bi­len bort­set fra de­sig­net ik­ke vir­ker sær­ligt ita­li­ensk. For hvis man ta­ger ita­li­ensk som ud­tryk for bil­lig og dår­lig fi­nish, så pas­ser be­skri­vel­sen ik­ke på 500 X. Den er nær­mest ryk­ket op i en ny kva­li­tets­klas­se for bi­ler, der står Fi­at på.

Bi­len vir­ker, som om al­le tin­ge­ne har sid­det på den, da man te­ste­de den. Kob­lin­gen pas­ser fint med gear­kas­sen, der pas­ser fint med de 140 he­ste fra tur­bo­mo­to­ren, og en­de­lig pas­ser af­fjed­rin­gen og sty­re­tø­jet sam­men. Hvad vil man så egent­lig me­re?

Trods den­ne salgsta­le, som en Fi­at- an­sat for­ment­lig ik­ke kun­ne gø­re me­get bed­re, så skal 500 X nok få det hårdt på det bar­ske mar­ked, der hersker for de SUV- ag­ti­ge cros­sovers. For her er kun­der­ne i høj grad vant til kva­li­tet blandt an­det fra den mar­keds­før­en­de Nis­san Qas­hqai, og til­med er der kom­met nye kon­kur­ren­ter til. Ik­ke mindst Suzuki Vi­ta­ra og Re­nault Kad­jar.

Få an­dre bi­ler om­kring 300.000 kr. til­by­der så me­get plads og ud­styr som Fi­at 500 X.

Fræk­ke, men lidt ud­sat­te bag­lyg­ter i for­bin­del­se med læs­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.