Ap­ps gør din bil sår­bar

For­sik­rings­sel­skab: Du skal selv be­vi­se ha­ck­ing

BT - - BILER - An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

FOR­BRUG

Er du træt af at kom­me ud til en iskold bil om mor­ge­nen? Ja, så kan du ba­re få en app til din smartp­ho­ne, der la­der dig sty­re aircon­di­tio­nen i din bil di­rek­te fra te­le­fo­nen.

Så­dan­ne ap­ps til­by­der blandt an­det Mer­ce­des, BMW og Au­di. Men må­ske skal du over­ve­je så­dan­ne ap­ps en ek­stra gang. De gør nem­lig din bil mar­kant me­re sår­bar over for ind­brud.

» Det er helt klart, at hvis du har en app med man­ge mu­lig­he­der, så er den og­så me­re sår­bar, « for­tæl­ler Car­sten Schür­mann, lek­tor i pro­gram­me­ring ved IT- Uni­ver­si­te­tet i København.

Tid­li­ge­re på året måt­te BMW til­ba­ge­kal­de 2,2 mio. bi­ler på grund af en sik­ker­heds­brist i app’en, Con- nected Dri­ve, og Car­sten Schür­mann for­kla­rer, at ha­ck­e­re kan bru­ge et tri­ck, som min­der me­get om det, der bru­ges for at bry­de ind i folks net­bank.

» BMWs pro­blem var et så­kaldt ‘ man in the mid­dle’- an­greb, hvor bi­len ger­ne vil ta­le med en com­pu­ter hos pro­du­cen­ten, men i mid­ten står ha­ck­e­ren og la­der som om, han er pro­du­cen­ten over­for bi­len, og bi­len over for pro­du­cen­ten. På den må­de kan han ek­sem­pel­vis op­s­nap­pe ko­den, som pro­du­cen­ten sen­der for at åb­ne bil­dø­ren, og så kan ha­ck­e­ren frem­over åb­ne bi­lens dø­re, når det pas­ser ham. «

In­gen ty­ve­ri­er end­nu

Sam­ti­dig ma­ner Car­sten Schür­mann dog til ro.

» I øje­blik­ket vil­le jeg ik­ke væ­re uro­lig, for bil­pro­du­cen­ter­ne op­da­te­rer hul­ler i sik­ker­he­den li­ge så hur­tigt, som de fin­der dem, så ri­si­ko­en er nok ik­ke sær­ligt høj. Det er straks vær­re, hvis den or­ga­ni­se­re­de krimi- na­li­tet får øj­ne­ne op for hul­ler­ne. «

Hos for­sik­rings­sel­ska­bet Top­dan­mark har man ik­ke op­le­vet no­gen an­mel­del­ser af bi­ler, som er ble­vet ha­ck­e­de, for­kla­rer kom­mu­ni­ka­tions­chef Jens Lan­ger­gaard.

» Hvis kun­den me­ner, at et ind­brud må væ­re kom­met af en, der har ha­ck­et sig ind i te­le­fo­nen, så er det no­get, kun­den skal kun­ne godt­gø­re. Vi har ik­ke op­le­vet det end­nu, men hvis det kan la­de sig gø­re, så er en ha­ck­et ipho­ne og­så op­brud. Hvis det vi­ser sig, at vi skal til at for­hol­de os til så­dan no­get, så vil vi nok op­le­ve en forsigtig til­gang, men det skal og­så ef­ter­prø­ves. Vi må ven­de os til, at ind­brud godt kan be­ty­de an­det end et ko­ben el­ler en knust ru­de. «

Det be­ty­der alt­så, at du selv skal kun­ne be­vi­se, at no­gen har lyk­ke­des med at bry­de ind i bi­len via din te­le­fon. Der­for me­ner Jens Lan­ger­gaard og­så, at det vil­le væ­re op­lagt at ta­ge fat i den på­gæl­den­de bil­pro­du­cent, for at hø­re om ha­ck­ing kan væ­re mu­lig.

Ap­ps som den­ne kan væ­re pro­ble­ma­ti­ske, da de er re­la­tivt nem­me at ha­cke. Sker det, kan ty­ve bå­de se, hvor bi­len hol­der – og lå­se den op fra te­le­fo­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.