KAM­PEN IN­TEN­SI­VE­RES

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

Det var Den­nis Lind, der ube­tin­get var hur­tig­ste mand, da Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip af­vik­le­de den fem­te af årets ot­te mester­skabs­af­de­lin­ger på Ring Djursland. Kø­re­ren fra Mas­si­ve Mo­tor­sport var ik­ke for al­vor tru­et i søndagens fi na­le, li­ge­som han blev no­te­ret for en an­den- og en før­ste­plads i de to kva­li­fi ka­tions­he­at, der var gå­et for­ud.

Cas­per El­gaard star­te­de før­ste kva­li­fi ka­tions­he­at fra po­le po­si­tion, men at han kun­ne ta­ge sin fem­te løbs­sejr i træk hang i høj grad sam­men med, at han og Den­nis Lind er team­kam­me­ra­ter hos Mas­si­ve Mo­tor­sport. Den­nis Lind valg­te helt be­vidst ik­ke at sæt­te no­get an­greb ind på Cas­per El­gaard, selv om han var ty­de­lig­vis hav­de et lil­le far­tover­skud i det me­ste af lø­bet.

Før­ste kva­li­fi ka­tions­he­at fandt sted i regn­vejr, og her blev man på de ind­le­den­de om­gan­ge vid­ne til en fan­ta­stisk du­el om an­den­plad­sen. Jan Magnus­sen hav­de kva­li­fi ce­ret sig som to­er, men blev ud­for­dret af Den­nis Lind. Over godt en om­gang lyk­ke­des det fæt­te­ren og onk­len at kø­re si­de om si­de, selv om for­hol­de­ne var gan­ske svæ­re. Til sidst kun­ne Den­nis Lind sæt­te sig på an­den­plad­sen, eft er et brag af en over­ha­ling for en­den af langsi­den.

Til an­det kva­li­fi ka­tions­he­at var ba­nen sta­dig fug­tig, og stør­ste­delen af kø­rer­ne valg­te her at kø­re på tør­vej­rs­dæk, hvil­ket i sid­ste en­de vi­ste sig at væ­re den rig­ti­ge dis­po­si­tion. Ni­cho­lai Eber­hard før­te fel­tet an for­an Ma­ri­us Nak­ken, Nor­ge, men ne­de fra start­po­si­tion syv ( på grund af omvendt startræk­ke­føl­ge for de ot­te bed­ste) kom Den­nis Lind fa­ren­de. På an­den om­gang var han fem­mer. Om­gan­gen eft er tre­er, så to­er og på fem­te om­gang hav­de han bragt sig i front. Jan Magnus­sen le­ve­re­de og­så man­ge over­ha­lin­ger på sin vej mod an­den­plad­sen, men han måt­te kæm­pe me­get me­re for at kom­me for­bi bl. a. Ni­cho­lai Eber­hard og Ni­cki Pe­ter­sen, der i lø­bets før­ste fa­se hav­de ta­get man­ge pla­ce­rin­ger fra sin start­po­si­tion som num­mer ti op til fj er­de­plad­sen, da han var star­tet på regn­vej­rs­dæk.

Fi­na­len før­te Den­nis Lind fra start til mål. Bag sig hav­de han Jan Magnus­sen, men selv om han fl ere gan­ge var tæt på, kom han al­drig tæt nok på til at kun­ne ind­sæt­te et an­greb. Cas­per El­gaard fi k en dår­lig start og blev over­rum­plet af Kas­per H. Jen­sen, der kør­te en sik­ker og hur­tig tred­je­plads hjem som bed­ste rook­ie. Fre­de­rik Schan­dor­ff var i fi na­lens ind­le­den­de fa­se på fem­te­plad­sen, men blev trængt af ba­nen af Mi­cha­el Mar­kus­sen, og sat­te man­ge pla­ce­rin­ger til. Der­med end­te Ni­cki Pe­ter­sen som fi na­lens bed­ste U21- kø­rer.

Kam­pen i Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip fort­sæt­ter ved sjet­te af­de­ling til Au­toPart­ner GP Dan­mark på FDM Jyl­lands­rin­gen den 29.- 30. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.