BRØD­RE­PAR KÆM­PER I DTC

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

ser dig, og det er me­get læ­re­rigt for min bror og jeg.”

“I DTC har jeg mu­lig­hed for at må­le mig med de bed­ste dan­ske og nor­ske ra­cer­kø­re­re. Det er en god re­fe­ren­ce, at se på de­res ru­ti­ne og læ­re af den må­de, de gør tin­ge­ne på. Det tror vi på kom­mer os til go­de i frem­ti­den.”

Spør­ger jeg Ni­cho­lai Eber­hard, me­ner han selv, at hans sæ­son til nu, har væ­ret med me­re mod- end med­gang.

“Ud af de fem af­de­lin­ger, vi har kørt ind­til nu, er det kun i to løb, at jeg ik­ke har væ­ret ind­blan­det i en el­ler an­den form for tu­mult. I sid­ste we­e­kend på Ring Djursland lyk­ke­des det en­de­lig at slip­pe fri af tu­mul­ten, og så star­te­de jeg som num­mer to i løb to. Jeg fi k en god start og kom op på før­ste­plad­sen, hvor jeg i star­ten lyk­ke­des med at hol­de Den­nis Lind og Jan Magnus­sen bag mig. De over­ha­le­de mig se­ne­re i lø­bet, da jeg la­ve­de to min­dre fejl, men jeg fi k be­vist over­for mig selv, at jeg godt kan væ­re med helt frem­me. Og jeg slut­te­de alt­så som num­mer tre, hvil­ket var min bed­ste placering til da­to,” slut­ter Ni­cho­lai Eber­hard.

Li­ge­som Ni­cho­lai Eber­hard har hans bror, Martin V. Jen­sen og­så kørt Yoko­ha­ma Su­per Cup. Den 19 åri­ge ra­cer­kø­rer de­bu­te­re­de li- ge­le­des i 2013, og al­le­re­de i før­ste løbswe­e­kend stod Martin øverst på skam­len, og med sprin­get til DTC- se­ri­en har han fort­sat en im­po­ne­ren­de ud­vik­ling.

“Li­ge­som med Ni­cho­lai kom­mer min in­teres­sen i mo­tor­sport fra vo­res far Ole ( Eber­hard, red.). Jeg har al­tid ger­ne vil­le kø­re go­kart, men før vi star­te­de i Yoko­ha­ma Su­per Cup, har der ba­re ik­ke rig­tig væ­ret mu­lig­hed for det,” for­tæl­ler Martin V. Jen­sen, der er ut­ro­lig til­freds med den ud­vik­ling de­res team ( HM Ra­cing) har ta­get i DTC.

“Vi er kom­met rig­tig godt eft er det, og har lært vir­ke­lig me­get på gan­ske kort tid. Det er me­get om­fat­ten­de og kræ­ven­de at dri­ve et ra­cer- team, men sam­ti­dig og­så en stor og spæn­den­de ud­for­dring. He­le tea­met yder en stor ind­sats, og vi ud­vik­ler os kon­ti­nu­er­ligt og bli­ver bed­re og bed­re eft er hvert løb. I København blev jeg num­mer 3 i løb 2 og lå fak­tisk på an­den­plad­sen i fi na­len, ind­til en lil­le brem­se­fejl i lø­bets af­slut­ten­de fa­ce, ko­ste­de et mø­de med en be­ton­væg. Selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, men den slags er­fa­ring ta­ger vi med os i vo­res vi­de­re ud­vik­ling, og vi kom­mer stærkt til GP Dan­mark på FDM Jyl­lands­rin­gen i næ­ste we­e­kend,” slut­ter Martin V. Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.