NI­CKI PE­TER­SEN

SAT­SER PÅ DTC

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

Ca­ma­ro- ra­cer. Før­ste op­træ­den i det­te års Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip ske­te i for­bin­del­se med bylø­bet i København for­an 33.500 til­sku­e­re, og i af­de­lin­gen eft er på Ring Djursland kro­ne­de Ni­cki Pe­ter­sen en fl ot ind­sats i we­e­ken­den med først en fj er­de­plads i he­at to, og eft er­føl­gen­de at vin­de U21 Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip- po­ka­len i fi na­len.

Ni­cki Pe­ter­sen ( NP), hvor­dan har det væ­ret at kom­me tilbage til den dan­ske DTC­se­rie og kø­re ra­ce?

“Det var en for­nø­jel­se at kom­me til­ba- ge på en dansk ra­cer­ba­ne. Djursland er jo og­så en un­der­hol­den­de ba­ne, og det ny­der jeg fuldt ud. Og oven i det er det jo skønt at kæm­pe mod si­ne dan­ske kol­le­ger.”

I spe­ci­elt sid­ste af­de­ling på Ring Djurslands, så du me­get vel­kø­ren­de ud. Er det et tegn på at du har fun­det dig 100 pro­cent til ret­tet i din DTC- ra­cer?

“Vil si­ge det var en rig­tig ra­cer we­e­kend med op - og ned­t­u­re. Vo­res tid­tag­ning gik ik­ke som vi hå­be­de. Vi slut­te­de P13, da vi kæm­pe­de med vej­greb. I før­ste he­at, hvor det reg­ne­de helt vildt, kæm­pe­de vi med en blæ­ser til for­r­u­den, der ik­ke vir­ke­de kor­rekt. I he­at to satsede vi på regn­vej­rs­dæk, hvil­ket vandt man­ge pla­ce­rin­gen i star­ten, men til sidst måt­te jeg sli­de for at hol­de en fj er­de­plads i mål. Fi­na­len gik så­dan set okay, men vi kør­te kun på brug­te dæk i we­e­ken­den så vi kom­mer stærkt igen med seks nye dæk til GP Dan­mark.”

Du er selv en ung kø­rer, og tid­li­ge­re Rook­ie me­ster i DTC, hvor der vir­ke­lig i år er kom­met stærk kon­kur­ren­ce blandt man­ge un­ge og dyg­ti­ge ra­cer­kø­re­re. Hvor­dan op­le­ver du det­te?

“DTC bli­ver stør­re og stør­re og til­træk­ker sta­dig fl ere og fl ere stær­ke ra­cer­kø­re­re. Rook­ie- mester­ska­ber er hel­ler ik­ke et let mester­skab i år. De kan alt­så gi­ve den gas, og fl ere af un­ge pres­ser for al­vor de etab­le­re­de gut­ter i se­ri­en. Så det er en ti­tel, jeg er me­get stolt af.”

Det for­ly­der ude om­kring Ryt­ter­går­den, at I ( Dan­por Mo­tor­sport, red.) al­le­re­de har be­stemt jer for at kø­re en fuld sæ­son igen i DTC til næ­ste år. Er det rig­tigt?

“Haha, ja ryg­ter har det med at bre­de sig. Den kom­men­de sæ­son er ik­ke helt på plads end­nu, men vi reg­ner med at del­ta­ge en fuld sæ­son i DTC. Må­ske med et en­kelt el­ler to løb, der lap­per over.”

Hvad er det som er så spe­ci­elt ved Au­toMe­ster DTC- se­ri­en?

“Vi har nog­le af Eu­ro­pas bed­ste ra­cer­kø­re­re, og der­for er det en ka­non­klas­se Det er Dan­marks su­per­liga, kan man kal­de den- Og så er det fan­ta­stisk at ha­ve så­dan en støt­te blandt dan­ske fans til lø­be­ne, der over i hat­ten vi­ses i sam­ar­bej­de med TV2. Det he­le løft er ba­re DTC til hø­je­ste ni­veau.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.