KAS­PER H. BED­STE ROOK­IE

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

Kas­per H. Jen­sen kø­rer i år sin før­ste ful­de sæ­son i Au­toMe­ster DTC- se­ri­en, og det un­ge ta­lent har stor suc­ces. Al­le­re­de i Åb­nings­lø­bet på FDM Jyl­lands­rin­gen score­de den sym­pa­ti­ske ra­cer­kø­rer en an­den­plads, og kør­te sig ind i top fem i den sam­le­de stil­ling.

Som en del af et tre­bils team hos AD- Fle­xlea­se. nu har Kas­per H. Jen­sen DTC- leg­en­den Jo­hn Ni­el­sen som team­chef. Og den tid­li­ge­re fron­trun­ner fra Po­lar Se­a­food Ra­cing har i den før­ste halv­del af DTC- sæ­so­nen kun­net op­le­ve tea­mets yng­ste kø­rer fort­sæt­te med at im­po­ne­re med fl ere po­di­e­af­slut­nin­ger og sta­bil top- fem kør­sel.

Ved den se­ne­ste af­de­ling i Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip på Ring Djursland kør­te Kas­per H. Jen­sen igen fl ot­te resultater hjem. Især fi na­le­lø­bet vag­te stor glæ­de i pit­ten hos AD- Fle­xlea­se. nu. Kas­per H. Jen­sen var kva­li­fi ce- ret som num­mer fi re på start­grid­den, men da de rø­de lam­per sluk­ke­de over­rum­p­le­de han den nor­ma­le hur­tigstar­ter Cas­per El­gaard og snup­pe­de tred­je­plad­sen. Den se­ne­re løbsvin­der, Den­nis Lind, og num­mer to, Jan Magnus­sen, kun­ne Kas­per ik­ke gø­re no­get ved, og tred­je­plad­sen i fi na­len brag­te den un­ge ra­cer­kø­rer so­lidt i front af Rook­i­e­mester­ska­bet og op på en fj er­de­plads i det sam­let mester­skab. “Det var et helt fan­ta­stik fi­na­le­løb. Jeg fik en vir­ke­lig god start, og kom for­bi Cas­per ( El­gaard, red. al­le­re­de in­den sving 1, og kun­ne i star­ten føl­ge med de to før­en­de, ind­til jeg la­ve­de en lil­le fejl. Nu kig­ger vi frem mod GP Dan­mark på FDM Jyl­lands­rin­gen, hvor vi fort­sæt­ter vo­res over­ord­net sæ­son­mål, som er at slut­te i top tre i den sam­le­de stil­ling,” for­tæl­ler Kas­per H. Jen­sen ef­ter fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.