BRØD­RE­NE

RACERHJERTE

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

go­kart i fl ere sæ­so­ner, in­den han be­gynd­te at vend­te blik­ket mod de dan­ske stan­dard­vogns­klas­ser. Det he­le star­te­de i 2007 i Yoko­ha­ma 1600 Chal­len­ge og Volkswa­gen Po­lo Cup. Der­eft er fulg­te del­ta­gel­se i den stær­ke sup­port­klas­se Re­nault Clio Cup i 2009 in­den An­ders eft er en kort pau­se fra mo­tor­spor­ten, vend­te tilbage i 2012 for at kø­re i DTC se­ri­en. Ind­sat­sen i Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip kom i sam­ar­bej­de med Team Po­lar Se­a­food, og hav­de den dan­ske ra­cer­spe­ci­a­list Jo­hn Ni­el­sen som kø­ren­de team­chef.

Det dan­ske mester­skab i Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip er et godt ud­stil­lings­vin­due, og da An­ders vi­ste god fart, og he­le ti­den var med frem­me blandt ti­tel­fa­vo­rit­ter­ne, kom der til­bud om del­ta­gel­se i uden­land­ske løb. Det har re­sul­te­ret i fl ere top­pla­ce­rin­ger i den ty­ske VLN- se­rie, og blandt an­det en an­den­plads i Du­bai 24- ti­mers lø­bet i 2014, eft er at ha­ve væ­ret i fø­ring i godt 18 ti­mer. Det blev re­van­che­ret i år, hvor han var med til at vin­de klas­sen.

Se­ne­st har An­ders Fjord­bach vist si­ne store ra­ce­rev­ner i 24- ti­mers løb på Spa, hvor han un­der me­get van­ske­li­ge for­hold kør­te den dan­ske In­Sight Ra­cing- Fer­ra­ri me­re end 40 plad­ser frem i fel­tet, før bi­len se­ne­re i lø­bet måt­te ud­gå. På bag­grund af den fl ot­te ind­sats har An­ders Fjord­bach skre­vet kon­trakt med Au­dis fa­brik­s­team, Pho­e­nix Ra­cing, der har hy­ret dan­ske­ren til de re­ste­ren­de tre løb i VLN­se­rie. Bi­len er en Au­di R8 LMS, og sam­men med de to Au­di- fa­briks­kø­rer Frank Stip­pler og Chri­sti­an Ma­merow, er der skabt en trio med vin­der­po­ten­ti­a­le.

“Man kan godt si­ge, at An­ders og jeg valg­te hver vo­res vej til en in­ter­na­tio­nal ra­cer­kar­ri­e­re,” ud­dy­ber Tho­mas, der med stor suc­ces har sat­set på asi­a­ti­ske løbs­se­ri­er.

Eft er go­kart kør­te Tho­mas i Re­nault Clio Cup, men ik­ke i Dan­mark. Det blev i årer­ne 2011- 2013 til del­ta­gel­se i bå­de det span­ske, men og­så eu­ro­pæ­i­ske mester­skab. I den pe­ri­o­de kig­ge­de Tho­mas og hans bag­land, ef­ter rå­d­giv­ning fra Au­di Mo­tor­sport, me­get på de asi­a­ti­ske løbs­se­ri­er. Si­de­lø­ben­de blev det der­for til en fuld sæ­son i VW Sciroc­co Cup Asia med før­ste sejr og he­le ni be­søg på po­di­et. Det blev og­så til del­ta­gel­se i Sciroc­co R China Ma­sters og Fer­ra­ri Chal­len­ge Taiwan. Sid­ste sæ­son blev til­bragt i GT Asia, hvor Tho­mas eft er en løbs­sejr og ni po­di­e­pla­ce­rin­ger slut­te­de på en sam­let tred­je­plads.

“I år har jeg en kon­trakt med Au­di Ki­na, og de be­ta­ler mig for at kø­re i den asi­a­ti­ske Au­di R8 LMS Cup. Et stærkt felt på mel­lem 23- 25 bi­ler og fl ere af kø­rer­ne er tid­li­ge­re For­mel 1 og DTM- stjer­ner. Blandt dem blandt an­det Alex Yoong,” for­kla­rer Tho­mas.

Tho­mas Fjord­bach, som er sponso­re­ret af Fe­de­ral- Mogul Mo­tor­parts, er eft er tre af­de­lin­ger på an­den­plad­sen i mester­ska­bet, kun fi re po­int eft er den før­en­de. Og det end­da ef­ter at den un­ge dan­sker blev på­kørt og måt­te und­gå fra en po­ten­ti­el før­ste­plads i løb to i se­ne­ste af­de­ling, hvor han blev num­mer tre i det før­ste løb og vandt det tred­je løb.

“Det er hårdt at kø­re i Asi­en. Men mest på grund af tids­for­skel­len. Når jeg er der­u­de, er det helt fan­ta­stisk. Alt er stør­re, vil­de­re og me­re in­tenst. Alt er me­re sinds­sygt end i Eu­ro­pa. Men når lø­bet er i gang, er det som at kø­re ra­ce al­le ste­der i ver­den, og det er ik­ke til­fæl­digt, at vi har valgt Østen. Vi tror på, at der­u­de er frem­ti­den, og in­teres­sen er sti­gen­de for mo­tor­spor­ten. Især i Ja­pan er til­sku­er­tal­le­ne vold­som­me, og al­le vo­res løbs trans­mit­te­res LI­VE til knap 40 lan­de.”

Med de man­ge løbs i Østen skul­le man tro, at det ik­ke var mu­ligt at klem­me fl ere ra­cerak­ti­vi­te­ter ind i Tho­mas Fjord­ba­chs ka­len­der, men da mu­lig­he­den for at kø­re ra­ce sam­men med hans bror vi­ste sig, slog han til.

De to dan­ske ra­cer­brød­re har la­vet en af­ta­le med det tjek­ki­ske ISR Ra­cing team, som har fl ere års er­fa­ring med in­ter­na­tio­nal GT Ra­cing. Hos ISR kø­rer de i en af tea­mets to Au­di R8 LMS ra­ce­re i Blan­c­pain GT Sprint se­ri­en. Der­u­d­over kø­rer An­ders Fjord­bach og­så i Blan­c­pain GT En­du­ran­ce se­ri­en sam­men med to ita­li­en­ske med­kø­re­re.

Og det er net­op den selv­sam­me Au­di R8 LMS- ra­cer som Tho­mas Fjord­bach ta­ger med til Au­toPart­ner GP Dan­mark på Jyl­lands­rin­gen, hvor par­ret stil­ler til start i den po­pu­læ­re og gan­ske spek­taku­læ­re FirstStop Spe­ci­al Sa­loon Car- klas­se.

“Ind­til næ­ste we­e­kend har jeg kun kørt tre løb i Dan­mark, og det er alt­så for lidt. Jeg har kørt et Su­per Cup ra­ce på Pad­borg Park, samt et løb i Ci­troën DS3 Cup på sam­me ba­ne og et på FDM Jyl­lands­rin­gen. Og jeg ser frem til at kø­re ra­ce i Dan­mark, og vi­se vo­res Au­dira­cer frem med den ka­rak­te­ri­sti­ske is­b­jørn på si­den,” slut­ter Tho­mas Fjord­bach.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.