EN FA­MI­LIE MED I ÅRER­NE

OPEL- BLOD

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

16- åri­ge Las­se M. Sø­ren­sen fra Yoko­ha­ma Su­per Cup har Opel- blod i årer­ne. Li­ge­som sin far, der har kørt ral­ly i lidt over 20 år, oft e med søn­ni­ke som tro­fast til­sku­er. In­teres­sen for mo­tor­sport blev gi­vet vi­de­re, og som niåri­ge var Las­se før­ste gang ude og kø­re go­kart på ba­ne i Tir­strup. Et par år eft er blev det me­re se­ri­øst, der kom støt­te fra Di­no, bed­re ud­styr og over årer­ne blev der prø­ve kræft er med de fl este karting- klas­ser i Dan­mark.

Da al­de­ren til­lod det, tog Las­se M. Sø­ren­sen ra­cer­li­cens, og blot 15 år gam­mel te­ste­de den am­bi­tiø­se ra­ce­r­a­spirant i 2013 en bil fra Yoko­ha­ma Su­per Cup på Pad­borg Park. Al­le­re­de i 2014 blev det til en fuld sæ­son i klas­sen, men en usta­bil ra­cer for­hin­dre­de mod slut­nin­gen af sæ­so­nen en mu­lig af­slut­ning som num­mer fem.

Til 2015 frem­lag­de Las­ses far, der er inkar­ne­ret Opel- en­tu­si­ast, en plan der in­klu­de­re­de en ny ra­cer­bil fra Opel ba­se­ret på hat­ch­ba­ck- mo­del­len Astra. Og den Opel Astra OPC Cup- ra­cer, Las­se M. Sø­ren­sen kø­rer i, er ud­vik­let af Opel Mo­tor­sport sam­men med den ty­ske bil­byg­ger Kis­sling pri­mært til kør­sel på Nür­bur­gring i det så­kald­te VLN lang­di­stan­ce­mester­skab. Den se­rie hen­ven­der sig til pri­va­te teams, der har mu­lig­hed for at del­ta­ge i lang­di­stan­ce­løb af fi re el­ler seks ti­mers va­rig­hed, samt det be­røm­te 24 ti­mers løb med bi­len. Opel Mo­tor­sport har ik­ke et eget team i det­te mester­skab. Det er ude­luk­ken­de pri­va­te teams, der kon­kur­re­rer på li­ge fod i helt iden­ti­ske bi­ler.

Opel har tid­li­ge­re væ­ret et af de store mær­ker i DTM – det ty­ske stan­dard­vogns­mester­skab, men de se­ne­ste år har der væ­ret dros­let kraft igt ned for mo­tor­sport­sak­ti­vi­te­ter hos Opel. Nu er det så småt ved at kom­me igen i form af en fa­briks­byg­get ADAM ral­ly­bil i R2 klas­sen og Astra OPC i VLN mester­ska­bet. Se­ne­ste har Opel Mo­tor­sport be­kræft et, at de ud­vik­ler en bil eft er TCR reg­le­men­tet på ba­sis af den nye Astra. Den bil skul­le ger­ne bli­ve klar til pri­va­te teams i be­gyn­del­sen af 2016. Det bli­ver med 2,0 li­ters tur­bo­mo­tor og over 300 hk.

” Set med dan­ske bril­ler sker me­get af det­te desvær­re på uden­land­ske ra­cer­ba­ner, og der­for er vi gla­de for, at Las­se M. Sø­ren­sen har få­et mu­lig­hed for at kø­be en Astra OPC Cup bil og del­ta­ge i den dan­ske Yoko­ha­ma Su­per Cup. Det er et am­bi­tiøst pro­jekt, som tea­met har få­et på be­ne­ne. Vi så ger­ne fl ere Opel bi­ler i dansk mo­tor­sport, men har hidtil ik­ke haft de store mu­lig­he­der for no­gen stør­re hjælp til dan­ske teams, og det har vi desvær­re hel­ler ik­ke i til­fæl­det med Las­se M. Sø­ren­sen,” si­ger in­for­ma­tions­chef Erik Mor­sing, Opel Dan­mark.

Ak­tu­elt ind­ta­ger Las­se M. Sø­ren­sen en fem­te­plads i mester­ska­bet, 25 po­int fra tred­je­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.