KRI­STEN­SEN MO­TOR­SPORT I YOKO­HA­MA SU­PER CUP

BT - - 16 SIDERS TILLÆG LÆS HER -

Til­sku­e­re til Yoko­ha­ma Su­per Cup har i in­de­væ­ren­de sæ­son kun­net op­le­ve Kri­sten­sen Mo­tor­sport sam­men med kø­rer­ne Al­lan Kri­sten­sen og Ni­cki Kri­sten­sen, der til trods for nav­ne­lig­he­den ik­ke er i fa­mi­lie. De to gan­ge Kri­sten­sen er gen­gan­ge­re fra 2014 og i år er tea­mets to Se­at Ibiza ra­ce­re ble­vet op­da­te­ret henover vin­te­r­en, og det har, sam­men med en per­son­lig ud­vik­ling, bragt beg­ge kø­re­re til tops i det­te års in­di­vi­du­el­le mester­ska­ber i se­ri­en.

For Al­lan Kri­sten­sen var sæ­so­nen 2014 et spæn­den­de læ­re­år i Yoko­ha­ma Su­per Cup, med en mas­se nye ud­for­drin­ger og ting der skul­le læ­res. I år er må­let klart de­fi ne­ret, og sig­te­kor­net indstil­let på den pre­sti­ge­fyld­te old­boys cup.

Tea­mets yng­ste med­lem, Ni­cki Kri­sten­sen, end­te på an­den­plad­sen i det sam­le­de mester­skab i 2014, så må­let for den­ne sæ­son er, at gø­re det én plads bed­re. Året blev ind­ledt på bedst mu­lig vis med en sejr i Åb­nings­lø­bet på FDM Jyl­lands­rin­gen. Si­den er det ble­vet til man­ge top tre pla­ce­rin­ger, og en sta­bil po­int­høst har ind til nu holdt den un­ge jy­ske ra­cer­kø­rer i top­stri­den. Ved se­ne­ste af­de­ling på Ring Djursland hav­de Ni­cki Kri­sten­sen og hans hvi­de Se­at Ibiza sat næ­sen op eft er fl ere sej­re, men det kom der desvær­re ik­ke. Ni­cki måt­te nø­jes med en en­kelt an­den­plads, og så to gan­ge li­ge uden for po­di­et på 4. plad­sen. Ni­cki be­va­rer der­med sin an­den­plads i det sam­le­de mester­skab, men han sæt­ter 14 po­int til i for­hold til den før­en­de Kim Lund Jo­han­sen, så for­skel­len li­ge nu er på 21 po­int. Der er da sta­dig er 150 po­int at kæm­pe om, så er drøm­men om mester­ska­bet be­stemt ik­ke op­gi­vet for Ni­cki.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.