Helt uac­cep­ta­belt ’’

Sport­s­chef Tro­els Bech har svært ved at slu­ge 0- 5- ne­der­la­get til PAOK

BT - - SUPER LIGA - IK­KE GODT NOK Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Tro­els Bech Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen.

Pro­ble­met er, at vi nu ik­ke kom­mer i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil, og det kan gø­re det svæ­re­re at få fat i de spil­le­re, som vi ger­ne vil ha­ve

Brøndby er i prak­sis slå­et ud af Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen eft er ne­der­la­get på 0- 5 mod græ­ske PAOK Sa­lo­niki. Og det er sport­s­chef Tro­els Bech be­stemt ik­ke til­freds med.

» Lad mig slå fast, at der er in­gen af os, der er til­fred­se med den præ­sta­tion, hol­det le­ve­re­de tors­dag aft en. Vi hav­de kva­li­fi ce­ret os til play- off run­den, og som tur­ne­rin­gen skri­der frem, bli­ver mod­stan­der­ne bed­re og bed­re, og på et tids­punkt kva­li­fi ce­rer vi os til tæv. Men 0- 5 var for me­get. Det var helt uac­cep­ta­belt. For­skel­len blev for stor, og det blev den blandt an­det, for­di PAOK spil­le­de i et tem­po, som vi ik­ke kun­ne mag­te, « si­ger Tro­els Bech.

Ne­der­la­get var kul­mi­na­tio­nen på en dår­lig sæ­son­start for for­stads­kø­ben­hav­ner­ne, hvor de blot har sam­let fi re po­int i de før­ste fem kam­pe i Su­per­liga­en. Og nu er de re­elt fær­di­ge i Eu­ro­pa League.

Der­for skal der og­så ske no­get, og når tin­ge­ne ik­ke fungerer på et pro­fes­sio­nelt fod­bold­hold, er der grund­læg­gen­de tre mu­lig­he­der. Man kan æn­dre på spil­ler- si­tu­a­tio­nen, man kan æn­dre på træ­ner­si­tu­a­tio­nen, og man kan æn­dre på spil­sy­ste­met.

Frank har sta­dig til­lid

De to sid­ste ting hæn­ger oft e sam­men, men Tro­els Bech har in­tet øn­ske om at skift e træ­ner. Tho­mas Frank er fort­sat Brønd­bys træ­ner.

» Det er en dis­kus­sion, der pri­mært fo­re­går i me­di­er­ne, og den øn­sker jeg ik­ke at bi­dra­ge til. Tho­mas er min nær­me­ste sam­ar­bejds­part­ner, og det æn­drer det­te her ik­ke på, « slår Tro­els Bech fast.

Han vil ik­ke nær­me­re ind på, hvad de to ta­ler om. Men mod PAOK var det ty­de­ligt, at Tho­mas Frank hav­de valgt et no­get me­re de­fen­sivt ud­gangs­punkt, end man nor­malt ser fra Brønd­bys si­de. Og det står ef­ter tors­da­gen især i kon­trast til FCM, der i Eu­ro­pa League- kam­pen mod Sout­hamp­ton gik me­re off en­sivt til værks og fi k 1- 1 med hjem. De dan­ske me­stre står der­med med en re­el chan­ce for at kom­me i det grup­pe­spil, som Brøndby nu re­elt er sik­re på ik­ke at kom­me med i.

» Det er jo en træ­ners lod. Når kam­pen er for­bi, kan man al­tid dis­ku­te­re, om man skul­le ha­ve gre­bet det an­der­le­des an. Og det gæl­der selv­føl­ge­lig især, når man har tabt. Men jeg hæft er mig ved, at Tho­mas ju­ste­re­de på hol­det al­le­re­de eft er et kvar­ter. Det vid­ner på mig om en mand, der ik­ke la­der stå til, men som er klar til at æn­dre, når si­tu­a­tio­nen kræ­ver det, « si­ger Tro­els Bech om kam­pen mod PAOK, hvor græker­ne kom for­an eft er et kvar­ter, men hvor det trods Tho­mas Franks ju­ste­rin­ger og se­ne­re ud­skift nin­ger alt­så end­te med at gå helt galt.

Mang­ler sty ring

Og ne­der­la­get får kon­se­kven­ser for Brøndby. I for­hold til mu­lig­he­der­ne for at hen­te for­stærk­nin­ger.

» Vi har købt seks nye spil­le­re, og dem er vi til­fred­se med. Men al­le kan bli­ve bed­re. Pro­ble­met er, at vi nu ik­ke kom­mer i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil, og det kan gø­re det svæ­re­re at få fat i de spil­le­re, som vi ger­ne vil ha­ve, « si­ger Tro­els Bech.

Set ude­fra har hol­dets stør­ste pro­blem væ­ret mang­len på le­de­re på ba­nen. Da­ni­el Ag­ger var med i Græken­land, men han er først li­ge kom­met tilbage fra en ska­de.

En styr­mand på midt­ba­nen vil­le nok styr­ke hol­det. På ryg­tebør­sen fl ore­rer nav­net Ro­dolph Austin. Ja­mai­ca­ne­ren har i hvert fald i pe­ri­o­der bun­det spil­let godt sam­men i Leeds Uni­ted i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke, og han er le­dig på mar­ke­det, for­di hans op­hold­stil­la­del­se er ud­lø­bet.

» Jeg kom­men­te­rer ik­ke på kon­kre­te nav­ne. Jeg ken­der ham, og han er en in­ter­es­sant spil­ler. Men det er der man­ge spil­le­re, der er. Og­så nog­le, der er uden for vo­res øko­no­mi­ske for­må­en, « si­ger Brøndby- sport­s­che­fen, der nu væl­ger at se frem.

» Det er et mål for os at kva­li­fi ce­re os til eu­ro­pæ­isk fod­bold igen i næ­ste sæ­son, og der­for skal vi ha­ve nog­le sej­re i Su­per­liga­en. Det be­gyn­der mod Sønderjyske, og der skal vi op i tem­po, og vi skal op i gear, « si­ger Tro­els Bech, der og­så har et mål for re­tur­kam­pen mod PAOK i næ­ste uge.

» Der skal vi vi­se, at så stor er for­skel­len alt­så hel­ler ik­ke. «

Ne­der­la­get til PAOK var en sport­s­lig bet, men det be­ty der og­så, at Brøndby får svært ved at til­træk­ke nye spil­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.