’’

BT - - SUPER LIGA - Bru­nin­ho

Tænk at jeg al­le­re­de har la­vet fem mål i Su­per­liga­en. Det hav­de jeg ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig vil­le ske

OP­TUR

Tho­mas Idskov

idskov@ sporten. dk Den bra­si­li­an­ske an­gri­ber Bru­nin­ho fort­sat­te i Su­per­liga- bundop­gø­ret mod Ho­bro sin spil­le- og scor­ings­mæs­si­ge op­tur. To gan­ge slog han til og lag­de der­med fun­da­men­tet til FC Nord­s­jæl­lands sejr på 3- 1.

» Jeg er lyk­ke­lig for den start, jeg har få­et i FC Nordsjælland. Tænk at jeg al­le­re­de har la­vet fem mål i Su­per­liga­en. Det hav­de jeg ik­ke i min vil­de­ste fan­ta­si fo­re­stil­let mig vil­le ske, « sag­de 25- åri­ge Bru­nin­ho, der for blot halvan­den må­ned si­den skift ede fra en ano­nym fod­boldtil­væ­rel­se i HB Kø­ge.

Han blev eft er kam­pen rost til sky­er­ne af FC Nord­s­jæl­lands island­ske træ­ner, Ola­fur Kri­stjans­son.

» Jeg er glad for, at jeg en lør­dag i for­å­ret valg­te at se en 1. di­vi­sions­kamp mel­lem HB Kø­ge og Roskil­de. Her vi­ste Bru­nin­ho sig fra sin al­ler­bed­ste si­de. Jeg hav­de på for­nem­mel­sen, at han og­så kun­ne be­gå sig i Su­per­liga­en, og hel­dig­vis har han le­vet op til mi­ne for­vent­nin­ger, « sag­de han og til­fø­je­de:

» Men at Bru­nin­ho al­le­re­de nu gør det så frem­ra­gen­de, over­ra­sker og­så mig. Jeg hav­de fo­re­stil­let mig, at han be­hø­ve­de læn­ge­re tid til at væn­ne sig til det hø­je­re Su­per­liga- tem­po. Men bå­de hans fy­sik og tek­nik er frem­ra­gen­de. Han er langt fra no­gen spr­æl­lemand. Der er vir­ke­lig sub­stans i ham. «

Og FC Nordsjælland fi k ham bil­ligt.

» Pri­sen var ik­ke skræm­men­de, og han er be­stemt al­le pen­ge­ne værd, « sag­de sport­s­chef Car­sten V. Jen­sen, der af­slø­re­de, at ind­kø­bet af Bru­nin­ho ik­ke bli­ver klub­bens ene­ste i som­me­rens trans­fer­vin­due.

» Vi hå­ber at fi nde en spil­ler, der kan for­stær­ke vo­res midtbane. Men hvem vi har i kik­ker­ten, øn­sker jeg ik­ke at op­ly­se, « sag­de han.

An­ti­pas skal ope­re­res

Og­så Ho­bro skal, in­den trans­fer­vin­du­et snart luk­ker ned, ha­ve ind­købt mindst én for­stærk­ning.

» Pla­nen er, at vi skal ha­ve fun­det en kant­spil­ler, « sag­de sport­s­chef Jens Ham­mer Sø­ren­sen, der ik­ke mindst er be­kym­ret for sit holds off en­si­ve kva­li­te­ter.

» I lang tid har Qu­in­cy An­ti­pas væ­ret ude med en an­kel­ska­de. I næ­ste uge skal han ope­re­res, og det be­ty­der, at han mindst kom­mer til at sid­de uden­for seks uger end­nu. Han var i sid­ste sæ­son en af vo­res al­ler­bed­ste, så det er da be­kym­ren­de, at han er ude i lang tid, « sag­de Jens Ham­mer Sø­ren­sen.

Ho­bro- an­fø­rer Mads Ju­ste­sen ærg­re­de sig over ne­der­la­get mod FC Nordsjælland.

» Jeg sy­nes, at vo­res ind­sats er god­kendt og langt bed­re end den i sid­ste run­de mod Sønderjyske. Jeg var i sid­ste sæ­son ik­ke ban­ge for, at vi vil­le ryk­ke ud. Det er jeg hel­ler ik­ke i den­ne. Men i år luk­ker vi for man­ge mål ind. Det pro­blem skal der så hur­tigt som mu­ligt ret­tes op på, « sag­de Mads Ju­ste­sen.

FC Nordsjælland hen­te­de sin bra­si­li­an­ske an­gri­ber, Bru­nin­ho, hos HB Kø­ge før sæ­so­nen. I går score­de han to mål i sej­ren over Ho­bro og er nu op­pe på fem mål i den­ne sæ­son. Fo­to: Bo Amstrup

0- 1 Gud­mun­dur Thora­rin­s­son ( 20.). 1- 1 Tho­mas Hansen ( 45.), 1- 2 og 1- 3 Bru­nin­ho ( 45./ 87.). Jør­gen Daug­b­jerg Bur­chardt ( 4)

2.007 på DS Are­na i Ho­bro

( 53.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.