BE­SKID­TE TRI­CK

Ni­co­lai Boi­le­sen er fros­set ude i Ajax, selv om han er helt fit. Et skif­te til Genoa bli­ver ik­ke til no­get – ej hel­ler til Aston Villa. Så hvad nu?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - REN­GØ­RING I AJAX Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk UDE I KUL­DEN

Ni­co­lai Boi­le­sen står for­an nog­le alt­af­gø­ren­de da­ge i sin fod­bold­kar­ri­e­re. Der er nu kun ni da­ge tilbage af trans­fer­vin­du­et, og ar­bej­det med at få ham væk fra den hol­land­ske stor­klub er højin­tenst i kulis­sen.

Ven­stre­ba­ck­ens kon­trakt med Ajax ud­lø­ber om et år, og da han har af­vist at for­læn­ge sin af­ta­le, har sid­ste sæ­sons sølvvin­de­re al­le­re­de hen­tet en ny ven­stre ba­ck i Mit­chell Di­j­ks og si­den fros­set hol­dets tid­li­ge­re vi­ce­an­fø­rer ud af trup­pen. Det er så­le­des ik­ke ble­vet til en ene­ste ud­ta­gel­se til første­hol­det i de før­ste fem kam­pe.

» Ni­co­lai er 100 pro­cent fit og træ­ner for fuld damp. Så er det op til klub­ben at væl­ge, om han skal væ­re med i holdop­stil­lin­gen el­ler i trup­pen, så den må du ta­ge med Ajax selv, « si­ger Ni­co­lai Boi­le­sens far og agent, Ken­ny Boi­le­sen, om den mang­len­de hol­dud­ta­gel­se.

Al­le­re­de in­den sæ­so­nen gik i gang, hav­de Ajax- træ­ner Frank de Bo­er til­ken­de­gi­vet, at den dan­ske lands­holdssba­ck skul­le væk.

» Han ved, hvad si­tu­a­tio­nen er og bør egent­lig ba­re for­la­de os, « lød den kon­tan­te ud­mel­ding fra Frank de Bo­er til hol­land­ske De Te­le­graaf.

» Vi har til­budt ham en kon­trakt, som han ik­ke har ac­cep­te­ret. Han ken­der kon­se­kven­ser­ne. Det er og­så grun­den til, at vi skrev kon­trakt med Mit­chell Di­j­ks, « til­fø­je­de Ajax- træ­ne­ren for en må­ned si­den.

Ken­ny Boi­le­sen, hvor­dan er Ni­co­lai Boi­le­sens for­hold til Frank de Bo­er, ef­ter han sag­de, at det nu var bedst for al­le par­ter, at Ni­co­lai kom væk?

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. «

Så det svar kan jeg læg­ge i, hvad jeg vil?

» Det må væ­re op til jer. Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til det. «

Hvor vig­tigt er det for jer, at Ni­co­lai skif­ter klub i det her trans­fer­vin­due?

» Det er vig­tigt for Ni­co­lai, det er vig­tigt for klub­ben, og det er vig­tigt for al­le par­ter. Det er i al­les in­ter­es­ser, at Ni­co­lai kom­mer af sted i det her vin­due. Nu har han væ­ret en tro spil­ler i Ajax i de her år ( si­den 2010, da han kom fra Brøndby, red.), og så vil han prø­ve at sø­ge no­get nyt, og så­dan er det i den­ne ver­den. På et tids­punkt har man væ­ret så læn­ge hos en ar­bejds­gi­ver, at man vil prø­ve nog­le nye ud­for­drin­ger. Så for beg­ge par­ter vil det væ­re ra­rest, at det sker i det her trans­fer­vin­due, « ly­der det fra Ni­co­lai Boi­le­sens far og rå­d­gi­ver.

Hver­ken Genoa el­ler Villa

I sid­ste uge kom det frem, at ita­li­en­ske Genoa kun var en bank­ga­ran­ti fra at kø­be Ni­co­lai Boi­le­sen fri af Ajax, men det lyk­ke­des ik­ke for Se­rie A- klub­ben at frem­skaf­fe pa­pi­ret. Tors­dag skrev Birmingham Mail så, at Aston Villa i ste­det hav­de vun­det kam­plø­bet om den 23- åri­ge ba­ck, der me­nes at ha­ve en prislap på om­kring 15 mil­li­o­ner kro­ner på sig i Ajax, men Ken­ny Boi­le­sen af­vi­ser, at der har væ­ret for­hand­lin­ger med Pre­mi­er League- klub­ben.

» Som de hol­land­ske me­di­er har skre­vet, kun­ne Genoa ik­ke stille bank­ga­ran­ti, og læn­ge­re har den egent­lig ik­ke væ­ret for os. Og så kan jeg ik­ke for­stå, at Aston Villa skul­le væ­re in­ter­es­se­ret i Ni­co­lai Boi­le­sen, når de li­ge har købt en ven­stre­ba­ck for rig­tig man­ge pen­ge ( Jor­dan Amavi for cir­ka 75 mil­li­o­ner kro­ner fra Ni­ce, red.). Så jeg tror ik­ke, at det vil væ­re så at­trak­tivt al­le­re­de at bli­ve fra­valgt på før­ste­da­gen. Aston Villa er ik­ke no­get, jeg har hørt no­get om. Det er kun no­get, jeg ved gen­nem pres­sen, « for­kla­rer Ken­ny Boi­le­sen, der ik­ke ved, hvor­når der er af­kla­ring for Ni­co­lai Boi­le­sen.

In­gen pa­nik

Fa­de­ren fast­hol­der, hvad Ni­co­lai Boi­le­sen sag­de til BT in- den som­mer­fe­ri­en. Nem­lig at det er klub­ben og ik­ke liga­en, der er vig­tig for den nu­væ­ren­de Ajax- spil­ler.

» Selv­føl­ge­lig skal det væ­re et skridt op, men klub­ben er helt klart vig­tigst. Det er ik­ke af­gø­ren­de, om det er Eng­land, Tys­kland el­ler et tred­je land, han kom­mer til. Der bli­ver ik­ke no­get pa­ni­k­ag­tigt for os, og det tyn­ger os ik­ke,

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015 at der kun er ni da­ge tilbage af trans­fer­vin­du­et. Li­ge nu for­hol­der vi os til, at Ni­co­lai har en af­ta­le med Ajax, og der er fle­re bej­le­re til ham. Et skif­te kan ske i dag, det kan ske i mor­gen, og det kan og­så ske på sid­ste dag. Men det vil sta­dig ik­ke væ­re en pa­nik­hand­ling, som fo­re­kom­mer i sid­ste mi­nut, « slut­ter Ken­ny Boi­le­sen.

AJAX AM­STER­DAM HAR

si­den 1980er­ne haft en for­kær­lig­hed for dan­ske spil­le­re. I den­ne sæ­son har klub­bens fi­re dan­ske­re dog haft en svær be­gyn­del­se.

NI­CO­LAI BOI­LE­SEN

Har væ­ret i klub­ben si­den 2010 og var vi­ce­an­fø­rer, ind­til han røg uklar med træ­ner Frank de Bo­er. Spil­le­de sid­ste sæ­son 22 kam­pe i Æres­di­vi­sio­nen – al­le fra start.

LAS­SE SCHÖ­NE

Har væ­ret i klub­ben si­den 2012 og blev kå­ret til årets spil­ler i 2013/ 2014, da klub­ben blev me­ster. I den­ne sæ­son har han væ­ret re­du­ce­ret til ind­skif­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.