S fod­spor ’’

Ng­ham Ci­ty

BT - - TRANSFERMARKEDET - Co­lin Todd

Han kom­mer til en fan­ta­stisk klub, og skif­tet til Birmingham er det helt rig­ti­ge for ham

vo­res spil­le­re får de­res drøm om at kom­me til ud­lan­det op­fyldt. Omvendt kom­mer vi og­så til at sav­ne ham. Men den­ne gang var det Bro­cks tur til at kom­me af­sted og prø­ve kræf­ter med an­det end Su­per­liga­en. Bro­ck har på al­le må­der ’ bå­ret’ Randers FC trøj­en flot, bå­de på og uden­for ba­nen, « si­ger sport­s­chef Pe­ter Chri­sti­an­sen.

Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen har end­nu ik­ke spil­let på Alands­hol­det. Der­i­mod har han væ­ret på di­ver­se ung­domslands­hold. Se­ne­st var han med på U21- lands­hol­det, der nå­e­de se­mi­fi­na­len i EM­slut­run­den den­ne som­mer. Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen kom i den for­bin­del­se på ba­nen i den ind­le­den­de pul­je­kamp mod Tys­kland - en kamp som Dan­mark tab­te 0- 3.

Birmingham Ci­ty røg ud af Pre­mi­er League i 2011 og har spil­let i The Cham­pions­hip li­ge si­den. I 2011 op­nå­e­de klub­ben dog sam­ti­dig en vis suc­ces, da det lyk­ke­des at vin­de Car­ling Cup - den tur­ne­ring, som i dag hed­der Ca­pi­tal One Cup - med en fi­na­le­sejr over Ar­se­nal.

Af­ta­len mel­lem Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen og Birmingham Ci­ty er på fi­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.