Af s

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GUIDE Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

VM i at­le­tik er i fuld gang. De før­ste sæt me­dal­jer blev for­delt nat­ten til i dag dansk tid, da de rang­le­de ma­ra­ton- mænd stred sig igen­nem he­den i Bei­jings ga­der.

Men har var­men gjort sit for at kvæ­le lø­ber­ne på den lange di­stan­ce, har do­ping­mi­stan­ken til gen­gæld sendt en mørk skyg­ge ind over den ki­ne­si­ske ho­ved­stad, in­den VM i at­le­tik over­ho­ve­det er be­gyndt.

Nye af­slø­rin­ger om gam­le prø­ver, der har vist sig at væ­re po­si­ti­ve, hem­me­lig­hold­te un­der­sø­gel­ser og højt pro­fi le­re­de me­dal­je­vin­de­re, der har vist sig at væ­re fal­ske sny­de­lø­be­re med hang til me­di­cin­ske gen­ve­je, har dan­net op­tak­ten til det­te års ver­dens­mester­ska­ber i Ki­na. Gan­ske vist har den af­gå­en­de præ­si­dent, den al­dren­de se­ne­ga­le­ser La­mi­ne Di­a­ck, si­den po­stu­le­ret, at 99 pro­cent af VM- del­ta­ger­ne er re­ne, men den på­stand, er

Kam­pen om tit­len som ver­dens hur­tig­ste mand har til al­le ti­der væ­ret VMs ab­so­lut­te shownum­mer. Men den­ne gang har det udar­tet sig til en du­el mel­lem det on­de og det go­de i form af den tid­li­ge­re do­ping­døm­te ame­ri­ka­ner JUSTIN GAT­LIN ( TV.) og den – så vidt vi­des – re­ne ver­dens­re­kord­hol­der, USAIN BOLT ( TH.), fra Ja­mai­ca, der i mod­sæt­ning til sin fi re år æl­dre ri­val er be­gyndt at mær­ke al­de­ren bi­de i form af lang­va­ri­ge ska­der. I den­ne sæ­son har Gat­lin væ­ret fl yven­de med en bed­ste tid på 9,74, mens ja­mai­ca­ne­ren kun har lø­bet 9,87, så pi­len pe­ger på Gat­lin. Se frem til en mu­lig re­van­che­match på 200 me­ter og igen på 4x100 me­ter- sta­fet­ten, hvor ame­ri­ka­ner­ne har en ke­de­lig tra­di­tion for at dum­me sig i skift er­ne.

lør­dag 22.8, kl. 13.20. ( DR3) søn­dag 23.8, kl. 13.10. ( DR3) søn­dag 23.8 kl. 15.15. ( DR3).

IND­LE­DEN­DE HE­AT: SE­MI­FI­NA­LER: FI­NA­LE: det kun de fær­re­ste, som har an­det end et hån­ligt grin til overs for.

Snak­ken om foru­re­ning og men­ne­ske­ret­tig­he­der i ar­ran­gør- na­tio­nen er helt for­stum­met til for­del for dis­kus­sio­ner om, hvil­ken sport der er mest do­ping- be­fængt: at­le­tik el­ler cy­kel­spor­ten? Og ik­ke mindst: Hvem gør mest for at kom­me uvæs­net til livs?

Over­fl ødig­heds­horn

De næ­ste ni da­ge, hvor VM bli­ver af­vik­let, vil dis­kus­sio­ner­ne, om hvor me­get til­lid vi kan ha­ve til at­le­tik­kens Den so­ma­lisk- fød­te eng­læn­der har få­et si­ne for­be­re­del­ser for­sty rret af do­ping­be­skyld­nin­ger. Ik­ke ret­tet mod ham selv, men mod hans træ­ner Al­ber­to Sa­la­zar, som iføl­ge en dyb­de­bo­ren­de do­ku­men­tar skul­le ha­ve or­ke­stre­ret brug af for­bud­te mid­ler til nog­le af si­ne lø­be­re – nog­le så un­ge som 16 år. Fa­rah har af­vist, at Sa­la­zar skul­le væ­re en mør­kets fyr­ste og fort­sæt­ter par­lø­bet med 1980er­nes store ma­ra­ton­lø­ber, sam­ti­dig med at han har be­bu­det et brud, hvis der kom­mer be­vi­ser på det mod­sat­te. Ved VM prø­ver at han at gen­ta­ge den su­veræ­ne doub­le på ba­nens to lange løb, som han har per­fek­tio­ne­ret ved det se­ne­ste OL, VM og EM. Fa­rah vil uden tvivl bli­ve pres­set af bå­de ke­ny­a­ner­ne og etio­pi­er­ne, men hvis han er med hjem til den sid­ste om­gang, får de svært ved at ham­le op med hans for­mi­dab­le spurt.

lør­dag 22.8 kl. 14.50. ( DR3) ind­le­den­de he­at ons­dag 26.8 kl. 3.35, fi na­le lør­dag 29.8 kl. 13.30. ( DR3)

10.000 ME­TER- FI­NA­LE: 5.000- ME­TER:

su­per­mænd og - kvin­der, fort­sæt­te, i takt med at de igen for­bløff er os med præ­sta­tio­ner, som prik­ker til græn­ser­ne for, hvad der – så vidt vi ved – er men­ne­ske­ligt mu­ligt.

At­le­tik­ken le­ver hel­dig­vis ik­ke kun af nye land­vin­din­ger i form af den evi­ge jagt på re­kord­for­bed­rin­ger. En jagt, som om no­get for­drer hjælp fra far­ma­ceu­tisk hold. Fa­sci­na­tio­nen lig­ger i høj grad og­så i de per­son­li­ge du­el­ler. Ri­va­ler, der mø­des eft er må­ske at ha­ve und­gå­et hin­an­den en hel sæ­son. Vagtskif­ter mel­lem gam­le me­stre og

MO FA­RAH

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015 un­ge ko­me­ter, der stormer frem.

Selv i skyg­gen af do­ping­mi­stan­ken bli­ver VM i at­le­tik et over­fl ødig­heds­horn af du­el­ler, re­kord­jæ­ge­re og at­le­ter, der gen­nem et helt liv har spe­ci­a­li­se­ret sig og for­fi - net de­res ev­ner med hen­blik på at skub­be de­res græn­ser i så­dan en grad, at de min­der om men­ne­ske­li­ge mutan­ter.

For over­sku­e­lig­he­dens skyld har vi hånd­pluk­ket fem di­sci­pli­ner, som man ba­re må se, hvis man sta­dig er ba­re lidt fa­sci­ne­ret af at­le­tik­ken trods mi­stan­ken om urent trav.

SA­RA SLOTT PE­TER­SEN, 400 ME­TER HÆK ( TV.) STINA TRO­EST, 400 ME­TER HÆK ( TH.)

Ud over de oven­nævn­te di­sci­pli­ner vil de fl este dan­ske at­le­tik­fans med god grund føl­ge med i 400 me­ter hæk for kvin­der. Her har vi nem­lig no­get så sjæl­dent som et godt bud på en me­dal­je. Sa­ra Slott Sø­ren­sen har få­et sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud i år, hvor hun har smadret sin egen dan­ske re­kord, som nu ly­der på 53,99 se­kun­der, hvil­ket på for­hånd gør hen­de til den tred­je­hur­tig­ste kvin­de på di­stan­cen i år. Hun må som mini­mum til­skri­ves en fi na­le­plads, hvis ik­ke en plads på po­di­et. Un­ge Stina Tro­est har og­så for­bed­ret sig i år, og hun har en god mu­lig­hed for at nå frem til se­mi­fi na­ler­ne. IND­LE­DEN­DE HE­AT: søn­dag 23.8, kl. 4.25. ( DR3) SE­MI­FI­NA­LE: mandag 24.8 kl. 13.10. ( DR3) FI­NA­LE: ons­dag 26.8 kl. 14.10. ( DR3)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.