Skan­da­ler­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015

AN­DREAS BU­BE, 800 ME­TER

I sid­ste øje­blik kva­li­fi ce­re­de den tid­li­ge­re EM- sølvvin­der sig til dis­se mester­ska­ber. An­dreas Bu­be er en so­lid mester­skabslø­ber, som for­mår at ti­me sin slut­spurt, hvis ik­ke hans he­at bli­ver unød­ven­digt hur­tigt. Men han er kom­met i stærkt sel­skab i sit ind­le­den­de he­at, hvor han blandt an­dre skal op med ver­dens­re­kord­hol­de­ren, David Ru­disha, og det vil væ­re en fl ot præ­sta­tion, hvis Bags­værd- lø­be­ren tid­ligt lør­dag mor­gen er gå­et vi­de­re til se­mi­fi na­ler­ne. IND­LE­DEN­DE HE­AT: lør­dag 22.8, kl. 5.50 ( DR3) SE­MI­FI­NA­LE: søn­dag 23.8 kl. 14.15. ( DR3) FI­NA­LE: tirs­dag 25.8 kl. 14.55. ( DR3) Etio­pi­ske er 24 år og ny ver­dens­re­kord­hol­der på 1.500 me­ter, eft er hun tilbage i juli slog den sær­de­les mistæn­ke­li­ge ver­dens­re­kord, som Qu Yunxia sat­te tilbage i 1993, da Ma Jun­rens hær af ki­ne­si­ske lø­bepi­ger op­fo­stret på skild­pad­de­løb og en van­vit­tigt træ­nings­re­gi­me re­ge­re­de. Di­ba­ba kan skri­ve hi­sto­rie, hvis hun som den før­ste lyk­kes med for­sø­get på at bli­ve ver­dens­me­ster på bå­de 1.500 me­ter og 5.000 me­ter. Hun kom­mer til at lø­be fem løb in­den for ni da­ge, men hvis nog­le kan gø­re det, er det for­men­ligt den yng­ste af de tre Di­ba­ba- sø­stre, som gen­nem de se­ne­ste man­ge år har vun­det alt, hvad der er værd at vin­de.

ind­le­den­de he­at, lør­dag 22.8 kl. 5.15, se­mi­fi na­ler søn­dag 23.8 kl. 14.45, fi na­le tirs­dag 25.8 kl. 14.35. ( DR3)

ind­le­den­de he­at, tors­dag 27.8 kl. 3.40, søn­dag 30.8 kl. 13.15. ( DR3)

1.500 ME­TER:

5.000 M:

GENZEBE DI­BA­BA Nor­malt er 3.000 me­ter for­hin­dring en ke­ny­ansk pa­ra­de­di­sci­plin, hvor der stort set kun er tvivl om ræk­ke­føl­gen mel­lem de let­be­ne­de østafri­kan­ske boms­prin­ge­re. Men ved det­te VM kan det bli­ve an­der­le­des. På den ame­ri­kan­ske uafh æn­gig­heds­dag over­gik den 26- åri­ge ame­ri­ka­ner Evan Ja­ger al­le for­vent­nin­ger, da han i Pa­ris pres­se­de ke­ny­an­ske Jairus Bi­rech frem til en ny års­bed­ste i ver­den og selv sat­te ny ame­ri­kansk re­kord med ti­den 8.00,45. En re­kord, som end­da hav­de væ­ret end­nu bed­re, hvis ik­ke Ja­ger hav­de mi­stet ba­lan­cen ved den sid­ste bom.

lør­dag 22.8 kl. 4.25. ( DR3) mandag 24.8 kl. 15.15. ( DR3)

IND­LE­DEN­DE HE­AT: FI­NA­LE:

Hvis der kom­mer en ver­dens­re­kord un­der VM, er det ik­ke umu­ligt, at det sker i høj­despring, hvor Javi­er So­to­may­ors 2,45 me­ter har stå­et si­den 1993. Qa­ta­rs MUTAZ ES­SA BARSHIM har i år væ­ret over 2,41 me­ter bå­de in­den­dørs og uden­dørs, men eft er tre sej­re i be­gyn­del­sen af uden­dørs­sæ­so­nen har sølvvin­de­ren det se­ne­ste VM haft svært ved at hol­de fast i for­men, og han kan en­de helt uden for po­di­et. I ste­det kan det en­de med en ny VM- guld­me­dal­je til ukrain­ske Bo­h­dan Bon­da­ren­ko, der i år har en bed­ste no­te­ring på 2,37. Der­u­d­over er der et bredt felt af out­si­de­re. Ki­ne­si­ske Guowei Zhang, ame­ri­ka­ne­ren Eric Ky­nard, ca­na­di­e­ren De­rek Drou­in samt ita­li­en­ske Gi­an­marco Tam­be­ri, der har få­et sit gen­nem­brud i år, kan al­le bli­ve ver­dens­me­ster, hvis de ram­mer da­gen.

fre­dag 28.8 kl. 3.45. ( DR3) søn­dag 30.8 kl. 12.30. ( DR3)

KVA­LI­FI­KA­TION: FI­NA­LE:

Fo­to: Ole Ni­el­sen, AFP og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.