VAN­VIT­TIG VUE

GAK- GAK I SANDKASSEN DAN­SKE­REN CHRIS FROO­ME NAIRO QU­IN­TA­NA ALEJAN­DRO VAL­VER­DE FA­BIO ARU MI­KEL LAN­DA VIN­CEN­ZO NI­BA­LI TEJAY VAN GAR­DE­REN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Vin­der­chan­ce: Vin­der­chan­ce: Vin­der­chan­ce: Vin­der­chan­cer: Vin­der­chan­ce: Vin­der­chan­ce: Vin­der­chan­ce:

Kom­mer til Spa­ni­en s na- mand­skab. Kan fo Lan­da, selv om man for at se kon­fl ikt­stoff sar­di­ni­er ik­ke er ty ng til at pas­se ham fi nt. en me­get stærkt bes for al­vor imod Arus ch Fa­bio Aru en mand, d Fik et over­ra­sken­de gen­nem­brud i Giro og to eta­pe­sej­re eft er al­drig at væ­re ble 28. plads i et stort eta­pe­løb. Der­for ser den tun­ge­re en­de af Vu­el­ta- fa­vo­rit­kred sport­s­di­rek­tør Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li dog på hol­det en­ty digt hed­der Aru- Ni­ba­li- La Lan­da for­la­der Asta­na eft er den­ne sæs får lov at fol­de vin­ger­ne ud, men vil væ Tid­li­ge­re vin­der af Vu frisk erin­dring fra 201 Tour de Fran­ce, der to pe­sejr. In­ter­nt på hold dags­or­den bli­ver at b med Arus kurs mod V Den store ame­ri­ka­ner nå­e­de ak­ku­rat at fa­bel­ag­ti­ge fi re’ i Tour de Fran­ce, in­den på vej ind i Al­per­ne. Van Gar­de­ren var e Tour de Fran­ce no­gen­sin­de og tør­ster e kom­mer for­ment­lig til kort i de hø­je bje

For to år si­den skød Vu­el­taar­ran­gø­rer­ne lø­bet i gang med en hold­kør­sel, der spek­taku­lært nok lag­de fra land på en tøm­mer­fl åde.

I år har man så fun­det en strand­pro­me­na­de på den span­ske syd­kyst, hvor un­der­la­get skift evis be­står af grus, fl iser, pla­sti­c­brik­ker, be­ton, en træ­bro og løst sand. Stort set alt an­det end as­falt. Ryt­ter­ne har ra­set over den øge­de ri­si­ko for sty rt, og der­for tæl­ler re­sul­ta­tet fra åb­nings­da­gens 7,4 km lange hold­kør­sel ik­ke i den sam­le­de stil­ling. Ene­stå­en­de skørt. Kun Tin­koff - Saxos Jes­per Hansen har fun­det vej til det span­ske i år. Den 24- åri­ge fynbo fi k sig et gen­nem­brud ved at vin­de Tour of Norway tid­li­ge­re på året. Hansen er af sta­tur skabt til at stry­ge opad uden tan­ke på ty ng­de­loven, men kom­mer for­ment­lig til at ar­bej­de i hol­dets og kap­ta­jn Ra­fal Ma­j­kas tje­ne­ste. Vin­de­ren af årets Tour de Fran­ce bli­ver man­ge ste­der ud­pe­get som fa­vo­rit. Hi­sto­ri­en ta­ler dog Froo­mes sej­rs­chan­cer midt imod. I ny­e­re tid har kun Car­los Sa­stre ( i 2008) for­må­et bå­de at vin­de Tour de Fran­ce og kø­re sig på po­di­et i Vu­el­ta a Es­paña – på en tred­je­plads. Det er og­så si­gen­de, at af de se­ne­ste 20 års vin­de­re af Vu­el­ta­en, har blot fem gen­nem­ført Tour de Fran­ce for­in­den. Ale­ne der­for er der grund til at tviv­le stort på den 30- åri­ge Sky- kap­ta­jn, der i øv­rigt har haft ka­len­de­ren boo­k­et med ni ga­de­løb rundt om i Eu­ro­pa ( Froo­me kør­te i Had­sten) eft er Tour- tri­um­fen. Ik­ke op­ti­mal for­be­re­del­se. Den lil­le co­lom­bi­a­ner slut­te­de Tour de Fran­ce over­be­vi­sen­de. Qu­in­ta­na var re­elt Froo­me over­le­gen i bjer­ge­ne sam­let set i Tour de Fran­ce og har for­be­redt sig me­re må­l­ret­tet til de span­ske stra­bad­ser end Sky- kap­ta­j­nen. Ru­tens be­skaff en­hed tæl­ler i Qu­in­ta­nas favør og med si­ne 25 år på dåb­sat­te­sten, bur­de Qu­in­ta­na an­kom­me fri­ske­re i krop og ho­ved. De tre gan­ge, Qu­in­ta­na har fuld­ført et af de store eta­pe­løb, er det ble­vet til to an­den­plad­ser i Tour de Fran­ce og en sejr i Giro d’Ita­lia 2014. Det er svært at kom­me udenom Qu­in­ta­na som en af de frem­me­ste fa­vo­rit­ter. Den al­dren­de spa­ni­er for­mår gang på gang at sty re udenom fy­si­o­lo­gi­ens be­græns­nin­ger og kan al­tid træk­ke en so­lid præ­sta­tion ud af ær­met. Val­ver­de kom­mer ik­ke til at vin­de Vu­el­ta­en, men det for­tæl­ler en del om Mo­vistar- stjer­nens kon­stans, at han i si­ne ni Vu­el­ta Es­paña­op­træ­den­der kun er slut­tet uden for top fem en en­kelt gang. Men­talt har Val­ver­de og­så he­le ti­den haft den span­ske rund­t­ur for øje og især den før­ste uge gi­ver mu­lig­he­der for at snup­pe en eta­pe­sejr el­ler to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.