ELTA

HOLD I ØV­RIGT ØJE MED

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - : OVER­BLIK Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

som kap­ta­jn på et uhyg­ge­ligt stærkt besat As­ta- or­ven­te op­bak­ning fra Vin­cen­zo Ni­ba­li og Mi­kel ik­ke be­hø­ver ha­ve en phd. i er­hvervspsy­ko­lo­gi ffet slå gni­ster. Sik­kert er det dog, at den 24- åri­ge get af en hårdt Tour de Fran­ce, og at ru­ten ser ud Har to po­di­e­plad­ser i Giro­en og en fj er­de­plads i sat Vu­el­ta som ryg­stød. Kun en­kelt­star­ten ta­ler han­cer. Men med me­re frisk­hed i be­ne­ne lig­ner der kan gø­re hel­ve­det hedt for Froo­me og co.. oen med en tred­je­plads sam­let evet bed­re pla­ce­ret end en man­ge den smi­len­de ba­sker i dsen. Hos Asta­na har le­den­de meldt ud, at rangor­de­nen an­da i nævn­te ræk­ke­føl­ge. At son ta­ler hel­ler ik­ke for, at han ære stæk­ket af tak­ti­ske hen­syn. uel­ta a Es­paña og med en an­den­plads i re­la­tiv 13. Ik­ke de­sto min­dre har og­så Ni­ba­li kørt fuldt one­de ud på en har­monisk no­de og en fl ot eta­det er Ni­ba­lis stjerne dog støt fal­den­de, og hans ba­lan­ce­re de per­son­li­ge am­bi­tio­ner om eta­pe­sejr Vu­el­ta- tro­nen. In­tri­ge­ma­ge­re kan be­gyn­de her ... t mæn­ge sig mel­lem ’ De han måt­te ud­gå med syg­dom el­lers i gang med sit bed­ste eft er suc­ces i det span­ske, men er­ge.

DO­ME­NI­CO POZZOVI­VO

AG2Rs ita­li­en­ske mi­ni­a­tu­re- men­n­ne­ske kom­mer fuldt re­sti­tu­e­ret og fo­ku­se­ret til Spa­ni­en Rundt.

JO­AQUIM RODRÍGU­EZ ( FO­TO)

Har ind­ledt stro­fer­ne til kar­ri­e­rens sid­ste vers og Ka­tusha- kap­ta­j­nen kan ik­ke af­skri­ves som bej­ler til po­di­et.

SER­GIO HEANO

Team Sky gør klogt i at ope­re­re med en plan B i til­fæl­de af et sam­men­brud for Chris Froo­me. He­nao har læn­ge lig­net en se­ri­øs kan­di­dat til de store eta­pe­løb.

RO­DOL­FO TOR­RES

58 ki­lo for­delt på 1.69. Jeps, en rig­tig co­lom­bi­a­ner, og Tor­res har da og­så vun­det et par bjerg­trø­jer i in­de­væ­ren­de sæ­son. Han bli­ver et spæn­den­de be­kendt­skab.

Vu­el­ta a Es­paña har slå­et sig op på at pla­stre lø­bet til med de mest tæn­der­skæ­ren­de tinder. I årets ud­ga­ve er der ’ kun’ ni af slagsen og ba­re en en­kelt med stig­nings­pro­cen­ter på plus 20. Al­le af­slut­nin­ger på top er helt nye i Vu­el­ta- sam­men­hæng, og det er ret for­fri­sken­de.

Stik imod sæd­va­nen med at læg­ge de stør­ste ud­for­drin­ger i den sid­ste uge i de store eta­pe­løb som Tour de Fran­ce og Giro d’Ita­lia, har Vu­el­ta­ens løbs­ar­ki­tekt i år­gang 2015 smidt de fl este høj­de­me­ter og kla­tre­tu­re sidst i uge to.

11. eta­pe til An­dor­ra er kun 138 km, men by­der på 5.200 høj­de­me­ter over seks ka­te­go­ri­se­re­de stig­nin­ger og er del­vist de­sig­net af Ka­tusha- kap­ta­jn Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, der bor og træ­ner i om­rå­det. Monste­re­ta­pen til An­dor­ra er an­gi­ve­ligt en af de hårdeste Grand Tour- etaper no­gen­sin­de og selvsagt mak­si­malt af­gø­ren­de for klas­se­men­tet og en ned­t­ur bli­ver næp­pe til at ret­te op.

Og­så tre­trin­s­ra­ket­ten i As­turi­ens bjer­ge ( fo­to) på eta­pe 14, 15 og 16 skul­le gi­ve kla­trer­ne mas­ser af mu­lig­he­der for at skin­ne igen­nem. Det er på dis­se tre etaper, de san­de bjer­gryt­te­re skal pol­stre tids­kon­to­en med plus in­den en­kelt­star­ten i Bur­gos.

17. eta­pe er ene­ste en­kelt­start på 38,7 km, og her er det ven­tet, at spe­ci­a­li­ster som Chris Froo­me el­ler Tejay van Gar­de­ren kan kom­me tilbage på spo­ret eft er den tab­te tid. En­kelt­start­s­ru­ten er gen­nem­gå­en­de fl ad, så det er de stør­ste mo­to­rer, der kan og skal blæ­se cy­lin­dre­ne igen­nem her.

De de­ci­de­re­de su­per­prin­te­re glim­rer som al­tid ved de­res fra­vær i Vu­el­ta­en. Af go­de grun­de. Med lidt god vil­je er der fi re etaper, som kan en­de i en slags mas­ses­purt. Jo­hn De­gen­kolb, Mat­teo Pe­luc­chi, Dan­ny van Pop­pel og Na­cer Bouhan­ni skal slås om det.

På al­le eta­per­ne gi­ves der ti, seks og fi re bonus­se­kun­der til de tre før­ste over stre­gen. Fo­to: EPA, Reu­ters, AFP og Javi­er Habla­dorci­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.