PRIS: 35.000

Det er dyrt at af­vik­le golft ur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark. Al­li­ge­vel sat­ser bag­mæn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØKO­NO­MI Tho­mas Idskov, Ja­cob Staehelin idskov@ sporten. dk, jst@ sporten. dk

Det er en ud­skriv­ning af de stør­re at få Eu­ro­pe­an Tour til Dan­mark. Det ved Lars Lar­sen alt om. Han er stor­sponsor af ar­ran­ge­men­tet og ejer Him­mer­land Golf og Spa, hvor Ma­de in Den­mark- tur­ne­rin­gen spil­les.

» 35 mio. kr., « sva­rer Lars Lar­sen på spørgs­må­let om, hvad bud­get­tet er for de fi re da­ge, tur­ne­rin­gen va­rer.

» Og det kø­rer fi nt rundt med et bud­get in­den­for dis­se øko­no­mi­ske ram­mer. Sid­ste års tur­ne­ring gav et over­skud på 250.000 kro­ner, « si­ger han.

Det over­skud ser ud til at bli­ve lidt stør­re i år, og al­le­re­de i lø­bet af eft er­å­ret går for­hand­lin­ger­ne om en for­læn­gel­se af den nu­væ­ren­de aft ale i gang. Der er kon­trakt for yder­li­ge­re ét år, men drøm­men er, at man kan for­læn­ge med yder­li­ge­re tre år, af­slø­rer Flem­m­ing Astrup, der er pro­mo­tor og står bag Ma­de in Den­mark.

» I den ide­el­le ver­den får vi sponso­rer­ne med på den ide hur­tigt, så vi kan la­ve en ny aft ale med Eu­ro­pe­an Tour. Vi vil ger­ne væ­re stør­re, men vi er nødt til at ta­ge det i trin, hvor al­le kan føl­ge med, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Det­te års tur­ne­ring har en præ­miesum på 1,5 mio. eu­ro - godt 11,5 mio. dan­ske kro­ner - hvil­ket er i den ned­re halv­del af de an­dre tur­ne­rin­ger på Eu­ro­pe­an Tour. Det be­løb skal hæ­ves, hvis kva­li­te­ten af spil­le­re skal øges. Og det er det kla­re mål.

» Al­le­re­de i år er top­pen bed­re end sid­ste år. Men selv­føl­ge­lig vil vi ger­ne ha­ve end­nu bed­re spil­le­re. Det ta­ger ba­re tid at få ud­bredt kend­ska­bet til os, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Fle­re sponso­rer

For selv om tur­ne­rin­gen al­le­re­de er en af de mest be­søg­te på Eu­ro­pe­an Tour - sid­ste år lå man num­mer fi re på pu­bli­kums­li­sten - så kom­mer om­trent 80 pro­cent af bud­get­tet fra sponso­rer. Og det bli­ver ik­ke Lars Lar­sen ale­ne, der kom­mer til at løft e yder­li­ge­re, hvil­ket Flem­m­ing Astrup er helt klar over. Det skal væ­re en lang­sig­tet vækst.

» Jeg vil jo ger­ne, at vi ser 10 år

LØR­DAG 22. AU­GUST 2015 frem. Hvor Ma­de in Den­mark er en etab­le­ret tur­ne­ring på Eu­ro­pe­an Tour med en præ­miesum over to mio. eu­ro, og hvor spil­ler­ne ven­der tilbage, for­di de op­le­ver en stem­ning, der er ud over det sæd­van­li­ge.

I går eft er­mid­dag spi­ste ver­dens­stjer­nen Dar­ren Clar­ke frokost med en ræk­ke af de stør­ste sponso­rer eft er sin run­de. Og her lod han igen for­stå, at det var en helt sær­lig op­le­vel­se at spil­le det eft er­hån­den le­gen­da­ri­ske hul 16, hvor tu­sind­vis af til­sku­e­re hyl­der spil­ler­ne. End­da i en grad, der fi k Ry­der Cup- kap­ta­j­nen Dar­ren Clar­ke til at ta­ge en sel­fi e og læg­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.