’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­ka­el Eriks­son

Det her min­der jo me­re om en hjem­me­kamp for Man­che­ster Uni­ted end om en golft ur­ne­ring

en vi­deo, op­ta­get på hans egen te­le­fon, ud på det so­ci­a­le me­die Twit­ter - en vi­deo, der i skri­ven­de stund er vist me­re end 75.000 gan­ge.

» Det er jo ube­ta­le­lig mar­keds­fø­ring af os, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Der er da og­så til­freds­hed hos en af de stør­ste sponso­rer, som ger­ne vil væ­re med eft er den nu­væ­ren­de kon­trakt ud­lø­ber.

» Vi får enorm eks­po­ne­ring ud af vo­res syv- cif­re­de in­ve­ste­ring i de tre år, vi har bun­det os. Der­for kan jeg og­så fo­re­stil­le mig, at vi fort­sæt­ter med at spar­ke pen­ge ind i tur­ne­rin­gen i 2017, « si­ger trans­portvirk­som­he­den Frejas kon­cern­di­rek­tør, Jør­gen Hansen.

Stær­ke­re spil­le­re

Han kun­ne dog godt ha­ve tænkt sig at del­ta­ger­fel­tet hav­de væ­ret stær­ke­re.

» En spil­ler som Rory McIl­roy ( tid­li­ge­re ver­den­set­ter, red.) kun­ne jeg godt ha­ve tænkt mig at se her i Him­mer­land. Men det vil­le kræ­ve, at han blev til­budt en stor sum start­pen­ge. Dem ud­be­ta­ler Ma­de in Den­mark som be­kendt ik­ke, og så må vi nø­jes med de næst­bed­ste spil­le­re. Det har jeg det dog per­son­ligt helt fi nt med, « si­ger Jør­gen Hansen.

De bed­ste spil­le­re i ver­den kan til­la­de sig at opkræ­ve stør­re sum­mer for at stille til start. Sum­mer, der sam­let langt over­sti­ger den sam­le­de præ­miesum. Ved­hol­den­de ryg­ter i gol­f­ver­de­nen ta­ler da og­så om, at Ti­ger Woods på høj­den af sin kar­ri­e­re kun­ne kræ­ve om­trent 2 mio. dol­lars, ca. 13 mio. kr., for at mø­de op.

» Vi øn­sker slet ik­ke at væ­re der, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

» Det gi­ver ik­ke me­ning for os, for vi øn­sker ik­ke at væ­re en tur­ne­ring, hvor én pen­ge­stærk sponsor be­stem­mer det he­le. Det gør det for usik­kert, « si­ger han.

Hos Sport Event Dan­mark står di­rek­tør Lars Lun­d­ov og­så klar med en hjæl­pen­de hånd.

» I fj or støt­te­de vi Ma­de in Den­mark med fi re mio. kro­ner. I år er be­lø­bet hal­ve­ret, mens vi i 2016 støt­ter med én mio. kro­ner. Her­eft er var det pla­nen, at vo­res rolle i tur­ne­rin­gens etab­le­rings­fa­se skul­le op­hø­re. Men jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at vi og­så bak­ker op, hvis tur­ne­rin­gen fort­sæt­ter i 2017. Den er in­de i en god ud­vik­ling, og fol­ke­ne bag den fortje­ner ik­ke, at den dør, « si­ger Lars Lun­d­ov.

» De kom­mer klædt i rødt og hvidt og vift er med fl ag. Det er så an­der­le­des end an­dre ste­der, og det er nok hem­me­lig­he­den bag suc­ce­sen. Det her er frem­ti­den for den­ne tur­ne­ring - at man kan ha­ve en stem­ning, der på man­ge må­der ik­ke min­der om golf. Så jeg for­ud­ser en stor frem­tid for en unik tur­ne­ring, « si­ger Mi­ka­el Eriks­son.

Stør­re præ­mi­er

Det go­de råd til ar­ran­gø­rer­ne er dog klart nok - få øget præ­miesum­men, for el­lers vil det fort­sat væ­re svært at til­træk­ke den ab­so­lut­te golft op.

» Der er en psy­ko­lo­gisk vig­tig græn­se ved to mio. eu­ro. Hvis man kan ram­me det, så vil det løft e til­slut­nin­gen mar­kant, tror jeg, « si­ger Mi­ka­el Eriks­son, der og­så tror på, at de spil­le­re, der har væ­ret med vil age­re am­bas­sa­dø­rer for de­res kol­le­ger.

» Det er helt klart en fak­tor, at man­ge af spil­ler­ne er be­gej­stre­de. De har få­et en god op­le­vel­se, som de ger­ne vil gi­ve vi­de­re. Men det er ik­ke kla­ret ved det ale­ne. Pen­ge­ne har den stør­ste be­tyd­ning, « si­ger han.

Lars Lar­sen ( øverst) og Flem­m­ing Astrup. Hen­holds­vis ho­ved­sponsor og pro­mo­tor hå­ber, at Ma­de in Den­mark- tur­ne­rin­gen kan vok­se yder­li­ge­re. Men der er og­så en græn­se, me­ner de.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.