Så­dan får man et ’ ja’

An­dreas Har­tø over­ra­ske­de al­le - især kæ­re­sten - da han valg­te at fri for­an tu­sind­vis af til­sku­e­re på 16. hul

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PÅ KNÆ Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk Fo­to: Lars Møl­ler/ Ja­cob Staehelin

Godt nok kla­re­de An­dreas Har­tø ik­ke cut­tet i Ma­de in Den­mark - men hvad gør det, når man har få­et et » ja « fra kvin­den, man el­sker?

Dét fik den dan­ske gol­f­spil­ler, da han li­ge ef­ter sin bir­die på 16. hul pe­ge­de på sin kæ­re­ste, Lou­i­se De Fri­es, og bad hen­de kom­me ud på gre­en. Og her faldt An­dreas Har­tø så ned på knæ og hev en ring frem, mens de man­ge tu­sin­de til­sku­e­re gik amok i ju­bel.

» Jeg har vun­det tur­ne­rin­gen, « gri­ne­de han, da han nå­e­de frem til 18. hul.

» Alt an­det er helt li­ge me- er på en delt ot­ten­de­plads, seks slag ef­ter den før­en­de David Hor­sey.

Mads Sø­gaard, der er 22 år og som via stor lo­kal op­bak­ning fra Ikast- eg­nen har skaf­fet sig øko­no­mi til at spil­le på Chal­len­ge Tou­ren, har da og­så vist sta­bilt spil i den­ne sæ­son og har en god ma­ve­for­nem­mel­se in­den fi­na­ler­un­der­ne.

» Det har væ­ret helt vildt fedt at mær­ke pu­bli­kums op­bak­ning, selv om jeg har væ­ret me­re nervøs i nog­le si­tu­a­tio­ner, end jeg ple­jer at væ­re, « sag­de Mads Sø­gaard, der har væ­ret med i en en­kelt Eu­ro­pe­an Tour- tur­ne­ring før, hvor det blev til en placering som num­mer 34.

» Jeg har en god for­nem­mel­se. Jeg glæ­der mig selv­føl­ge­lig til de næ­ste da­ge, men jeg har og­så vidst, at hvis jeg ba­re kun­ne spil­le so­lidt, så skal jeg nok væ­re med i den bed­re del, « sag­de Mads Sø­gaard.

Sø­ren Kjeldsen gik en no­get me­re skuf­fen­de run­de i par, og dum­pe­de der­med ned på en delt 12. plads.

» Jeg fandt al­drig no­gen ryt­me. Jeg ven­te­de he­le ti­den på, at pu­bli­kums store op­bak­ning vil­le ki­ck­star­te mig, men det ske­te ba­re ik­ke. Jeg er syv slag ef­ter, og det er ik­ke ret me­get, når der mang­ler 36 hul­ler, « sag­de Sø­ren Kjeldsen.

Tho­mas Bjørn er sam­let fi­re un­der par, mens Thor­b­jørn Ole­sen, der har haft en skidt sæ­son, ik­ke kla­re­de cut­tet.

An­dreas Har­tø fri­e­de og fik sit ja af sin ud­kår­ne, Lou­i­se De Fri­es.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.