Af­gø­ren­de we­e­kend

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

WE­E­KEN­DENS BEL­GI­SKE GRAND­PRIX er vig­tigt for McLaren og Hon­da – og der­med og­så for Kevin Magnus­sen. Hon­da har en ny ver­sion af de­res pro­ble­ma­ti­ske For­mel 1- mo­tor med til Spa- Francorchamps. Ja­pa­ner­nes For­mel 1- chef, Yasuhi­sa Arai, snak­ker om, at hans mo­tor nu er li­ge så stærk som Fer­ra­ris – det vil si­ge be­ty­de­ligt bed­re end Re­naults og gan­ske tæt på de el­lers så over­leg­ne Mer­ce­des- mo­to­rer.

In­den For­mel 1- som­mer­fe­ri­en score­de Fer­nan­do Alonso med en fem­te­plads i Un­garn McLa­rens bed­ste 2015- re­sul­tat. Jeg hå­ber for Alonso og team­kam­me­rat Jen­son But­ton, at det er re­el­le for­bed­rin­ger i Hon­da- mo­to­ren og ik­ke fem­te­plad­sen på Hungaroring, der lig­ger til grund for Ara­is op­ti­mis­me. Alonso kør­te strå­len­de i Un­garn, men det var i langt hø­je­re grad en ba­ne, der stil­ler mini­ma­le krav til he­ste­kræf­ter, end en kon­kur­ren­ce­dyg­tig Hon­da- mo­tor, der sik­re­de VM- po­int. NU ER VI så på Spa- Francorchamps, der med si­ne bak­ker og lange, li­ge stræk vir­ke­lig sæt­ter mo­to­rer­ne un­der pres. Hvis Alonso og But­ton og­så her kan væ­re med frem­me i fel­tet, ty­der det på, at Arai har ret i sin op­ti­mis­me.

Det er ik­ke re­sul­ta­tet i mor­gen eft er­mid­dag, der er af­gø­ren­de. Alonso og But­ton er på grund af tid­li­ge­re mo­torska­der at­ter sat tilbage på start- grid­den, så pla­ce­rin­ger­ne i lø­bet si­ger me­re om for­ti­dens syn­der end frem­ti­dens suc­ces. Det er om­gang­sti­der­ne vi skal se på – hvis de er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge, er der håb for den nye ver­sion af Hon­da- mo­to­ren.

Så er en po­si­tiv ud­vik­ling sat i gang. McLaren- le­del­sen kan få gen­skabt tro­en på, at Hon­da kan løft e op­ga­ven. Alonso kan igen prø­ve at bil­de sig selv ind, at skift et til McLa­renHon­da var det rig­ti­ge for kar­ri­e­ren. Og But­ton kan und­gå spørgs­må­le­ne, om han vir­ke­lig har brug for al­le de fru­stra­tio­ner i kar­ri­e­rens eft er­år. ALT SAM­MEN GODT nyt for McLaren- Hon­da- tea­met – li­ge med und­ta­gel­se af re­ser­ve­kø­rer Kevin Magnus­sen. For suc­ces med den nye Hon­da- mo­tor her i Bel­gi­en, vil øge chan­cer­ne for , at tea­met fort­sæt­ter uæn­dret i 2016.

Og så er end­nu en dør luk­ket for ’ K- Mag’.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.