LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND PRE­MI­ER LEAGUE, KLOK­KEN 16: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN ENG­LAND CHAM­PIONS­HIP, KLOK­KEN 18: 15 BEG­GE HOLD SCO­RER I KAM­PEN

I dag sky­des cy­kel­sæ­so­nens sid­ste Grand Tour i gang, når Vu­el­ta a Es­pa­na be­gyn­der med en 7,4 ki­lo­me­ter hold­tids­kør­sel fra mon­dæ­ne Pu­er­to Ba­nus.

Den for­sva­ren­de me­ster Al­ber­to Con­ta­dor fra Tin­koff - Saxo stil­ler ik­ke op til et for­svar af tit­len, hvil­ket indsnæv­rer fa­vo­rit­fel­tet kraft igt til det­te års ul­ti­ma­ti­ve hæ­der i den span­ske rund­fart.

I føl­ge book­ma­ker lig­ner det der­for en knivskarp du­el om Vu­el­ta- tro­nen imel­lem Tour- du­el­lan­ter­ne Chris Froo­me og Nairo Qu­in­ta­na med sidst­nævn­te som kne­ben fa­vo­rit i odds om­kring 3,00.

» Kam­pen om Vu­el­ta- sej­ren lig­ner ene og ale­ne en kamp mel­lem Chris Froo­me og Nairo Qu­in­ta­na. De to ryt­te­re vi­ste sig i Tour de Fran­ce at væ­re en klas­se over al­le an­dre, og det for­ven­ter vi fort­sæt­ter i Vu­el­ta­en, « si­ger od­ds­sæt­ter Jep­pe Hel­bo Jen­sen fra Dan­ske Spil.

ENG­LAND LEAGUE TWO, KLOK­KEN 16: 00 HART­LEPOOL VIN­DER KAM­PEN

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.