Dét un­der tø­jet...

BT - - INDHOLD -

En gang har jeg lidt den tort at bli­ve dum­pet p. g. a. dét, jeg hav­de på – un­der tø­jet. I et prø­ve­rum var jeg i færd med at ifø­re mig det, der for­hå­bent­ligt skul­le bli­ve min bru­dekjo­le, da den mand­li­ge eks­pe­di­ent stak ho­ve­d­et ind, gav mig ele­va­tor­blik­ket og kort med­del­te: » Du kan godt ta­ge den af. Jeg sælger ik­ke kjo­ler til kvin­der i sports- bh « . Må­ske var det ik­ke ver­dens mest de­li­ka­te lin­ge­ri, jeg hav­de på, men ( syn­tes jeg selv) en for­nuf­tig bh, der holdt op­pe og in­de, som den slags bør. Hav­de jeg den­gang kendt An­na Bog­da­nova, var den aka­ve­de si­tu­a­tion al­drig op­stå­et. Så hav­de jeg fulgt hen­des råd og træ­net mig i un­der­tøjs­form in­den jeg over­ho­ve­det gik ud for at prø­ve kjo­ler... I den­ne uge vi­ser hun, hvor­dan du kan und­gå den ir­ri­te­ren­de del­le over bh- kan­ten for ik­ke at ta­le om dan­se­hånd­ta­ge­ne el­ler ma­ve­del­len. Men tilbage til hi­sto­ri­en – forun­der­ligt nok, tog jeg ik­ke mit go­de ( un­der) tøj og gik, men storme­de ud og køb­te tre bh’er, der løf­te­de, stram­me­de ind og pus­he­de op. Og så blev jeg gift med svært op­hængt for­par­ti. Jeg må vir­ke­lig ha­ve væ­ret vild med den kjo­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.