Te­le­fo­nen, der næg­ter at dø

Ny un­der­sø­gel­se af­slø­rer, hvor­for fast­net- te­le­fo­nen sta­dig rin­ger i man­ge dan­ske hjem

BT - - NYHED -

ter­hån­den et styk­ke over 80 år. Jeg kan vi­se hen­de reg­nin­gen og si­ge, at hun spa­rer man­ge pen­ge ved at nø­jes med en mo­bil­te­le­fon. Men det næg­ter hun. Hvor­dan skul­le hen­des ven­ner så få fat på hen­de – de har jo al­tid rin­get på det gam­le num­mer. Min mors fast­net­num­mer har fulgt hen­de i de­ka­der og er jo nær­mest en del af fa­mi­li­en, « si­ger Tor­ben Ru­ne.

Der er selv­føl­ge­lig en bag­tan­ke med 3s nye un­der­sø­gel­se, for­kla­rer te­le­sel­ska­bet. De lan­ce­rer nem­lig en ny tje­ne­ste, der hed­der 3hjem­me­n­um­mer. For 29 kr. om må­ne­den kan man be­hol­de sit gam­le fast­net­num­mer og få vi­de­re­stil­let al­le opkald til sin mo­bil. På den må­de vil man ik­ke gå glip af si­ne opkald, men vil spa­re godt 1.600 kro­ner om må­ne­den i for­hold til at ha­ve en klas­sisk fast­net­te­le­fon, lover 3.

Tryhed frem­for alt

Iføl­ge kon­kur­ren­ten TDC, der sta­dig ser fast­net som et vær­di­fuldt pro­dukt, mis­ser 3 dog po­in­ten, når de tror, at kær­lig­he­den til fast­net kun hand­ler om num­me­ret.

» Vo­res er­fa­ring er, at kun­der­ne sæt­ter pris på tryg­hed, sik­ker­hed og hyg­ge. Man­ge æl­dre bli­ver ut­ryg­ge hver gang, me­di­er­ne skri­ver, at fast­net­tet dør, « si­ger Fre­de­rik Sø­gaard, di­rek­tør for TDC Pri­vat.

Med hen­syn til sik­ker­he­den, er det vig­tigt for bru­ger­ne, at fast­net­te­le­fo­ner­ne ik­ke bru­ger bat­te­ri og al­drig lø­ber tør for strøm. Selv­om der skul­le væ­re strøms­vigt i hus­stan­den, kan man ta­le vi­de­re. For te­le­fo­ner­ne får strøm­men di­rek­te via fast­net­tet. Med hen­syn til hyg­gen, så vi­ser TDCs un­der­sø­gel­ser, at mo­bil­te­le­fo­nopkald i gen­nem­snit va­rer halvan­det mi­nut, mens fast­ne­topklald va­rer me­re end dob­belt så læn­ge. .

» At kun­der­ne hol­der fast i de gam­le te­le­fo­ner hand­ler om me­re end blot nostal­gi. Det er et stærkt, emo­tio­nelt bånd. Det er dét, kon­kur­ren­ter­ne mis­ser, når de tror, at man ba­re kan over­fø­re de gam­le num­re til mo­bil­te­le­fo­nen, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.