UGENS APP

BT - - KORT NYT -

» Hvor var det nu jeg par­ke­re­de bi­len? « Det spørgs­mål har de fl este bil­e­je­re uden pri­vat car­port sik­kert stil­let sig selv. Med ap­pen ’ Find min bil’ bli­ver spørgs­må­let be­sva­ret med det sam­me. Ap­pen hjæl­per dig nem­lig med at fi nde den fi rhju­le­de igen. Når du par­ke­rer, sæt­ter du blot et punkt på ap­pens kort. Når du skal fi nde bi­len igen, føl­ger du ru­ten, som ap­pen fo­re­slår. Hur­tigt og nemt – og vig­tigst: ap­pen vi­ser og­så af­stand, så du ik­ke kom­mer for sent til din par­ke­ring. Som en ek­stra fe­a­tu­re vir­ker ap­pen og­så uden te­le­fo­nens gps. Ret han­dy, hvis du har par­ke­ret i en un­derjor­disk par­ke­rings­kæl­der. De­sig­net er li­ge så en­kelt og funk­tio­nelt som ap­pen. In­fo: ’ Find min bil’. Plat­form: iOS ( lig­nen­de fi ndes til An­droid). Pris: Gra­tis, fås og­så i en pre­mi­um- ver­sion til 8 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.